Hva er et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand?

Det er den enkelte funksjonshemmedes behov for hjelpemiddel som skal dekkes. Dette innebærer at hjelpemidlene skal være nødvendig og hensiktsmessige for å dekke den aktuelle brukerens behov. Sammenhengen mellom funksjonsnedsettelsen og hvordan hjelpemiddelet bedrer funksjonsevnen må komme klart fram for at folketrygden skal dekke hjelpemiddelet. Produkter godkjennes ikke som hjelpemidler på generelt grunnlag. Sammenhengen mellom hjelpemiddelet og hvordan det er egnet til å bedre funksjonsevnen til den enkelte bruker, er utgangspunktet for formidlingen via NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvordan får brukeren det hjelpemiddelet han/hun har behov for?

Hjelpemiddelformidlingen foregår ved at en bruker har kontakt med hjelpeapparatet i sin kommune. Der utredes behov for løsninger, og søknad sendes NAV. NAV Hjelpemiddelsentral behandler søknader om hjelpemidler etter kriteriene i Lov om folketrygd, kapittel 10, § 10. NAV kjøper og eier hjelpemidlene som formidles gjennom NAV Hjelpemiddelsentraler. Noen hjelpemidler egner seg for gjenbruk. Det er brukerens behov som avgjør om det aktuelle hjelpemiddelet velges ut fra gjenbrukslageret, fra det nasjonale sortimentet av hjelpemidler eller må anskaffes som en enkeltanskaffelse.

Hvordan få avtale med NAV?

På de fleste produktområder inngår NAV rammeavtaler med leverandørene. Produktene i rammeavtalene er det nasjonale sortimentet av hjelpemidler. Disse produktene er markert med en NAV-logo på produktoversikten i Hjelpemiddeldatabasen.

Hvordan forberedes anbudskonkurransene?

I forkant av alle anbudskonkurranser inviterer NAV interesserte leverandører til dialogmøter med NAV. Dette publiseres på www.doffin.no i en veiledende kunngjøring for den kommende konkurransen. En veiledende kunngjøring er et varsel om at NAV skal kunngjøre en konkurranse i løpet av året. Alle aktuelle tilbydere til NAV innenfor det produktområdet som den veiledende kunngjøringen omfatter, kan da registrere seg for et dialogmøte med anskaffelsesteamet i NAV.

Hvordan annonseres anbud på hjelpemidler?

NAV utlyser alle nasjonale anbud på hjelpemidler som åpne anbudskonkurranser i hele EØS-området og disse publiseres på www.doffin.no. Interesserte leverandører anbefales å melde seg som interessenter på doffin.no. Da sender Doffin ut automatiske varsler når NAV lyser ut konkurransene innenfor det området leverandørene har meldt sin interesse. På denne måten er det mulig å holde seg ajour med konkurransene, samt inngi tilbud når en har hjelpemidler som er omfattet av konkurransen. Det er åpnet for alle å gi tilbud så lenge en oppfyller de kravene som er satt i konkurransen.

Hvordan samarbeider NAV med leverandørene?

Melanor er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdssektoren. NAV har jevnlige samarbeidsmøter med Melanor, og det er utviklet retningslinjer for samhandling.

Kan vi samarbeide om innovasjon og utvikling?

NAV Hjelpemiddelsentraler kan bidra til innovasjon og utvikling gjennom sin kunnskap om ulike brukerbehov og erfaringer med eksisterende løsninger. Dette må foregå gjennom et samarbeid med brukere, tjenesteapparat, leverandører og utviklere. Som en offentlig aktør er NAV forpliktet til å bidra på en måte som ikke er konkurransevridende i markedet. Dette ivaretas ved at informasjon som gis gjennom ulike former for samarbeid med leverandører og utviklere skal være tilgjengelig for alle som etterspør dette. Dersom du har spørsmål angående utvikling av et nytt eller eksisterende produkt ta kontakt med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging på hjelpemidler@nav.no. Noen ganger kan det også være nyttig å innhente informasjon fra andre leverandører, ergo- og fysioterapeuter i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Hva skal til for at produkter blir prisforhandlet?

NAV kjøper inn mange typer produkter. Alle anskaffelser skal skje i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser m.v. I følge forskriften er avtaleperioden begrenset til 4 år. Det er erfaringsmessige innkjøpsdata over perioden, som avgjør hvilke områder som blir prisforhandlet. Innkjøpsområder som overskrider terskelverdien i løpet av en fireårsperioden blir vurdert for prisforhandlinger. De aktuelle produktområdene blir deretter prioritert ut fra total innkjøpssum/menge over perioden.

Hvordan kan vi markedsføre våre produkter overfor hjelpemiddelsentralene?

Dersom du har utviklet et nytt produkt kan du markedsføre det på Hjelpemiddeldatabasen. Hjelpemiddeldatabasen er et nettsted der leverandørene selv registrerer produkter som kan være nyttige for personer med funksjonsnedsettelser. Dette forutsetter at produktet er i salg i markedet og mulig å anskaffe. Leverandøren opprettes som bruker, og får en innloggingskode slik at de kan gå inn i databasen og legge inn informasjon, bilder og brosjyrer/bruksanvisninger for sine produkter. Innloggingsinformasjon får man ved å ta kontakt på hjelpemiddeldatabasen@nav.no. NAV har redaktøransvaret, og produktinformasjonen vil først vises offentlig etter at innholdet er klarert. Det er mulig å markedsføre sine produkter for hjelpemiddelsentralene direkte. Hjelpemiddelsentralene får imidlertid mange henvendelser fra leverandører som ønsker å presentere og vise fram sine produkter, så en eventuell avtale vil være opp til kapasitet og prioritering ved den enkelte hjelpemiddelsentral.

Kan NAV være krevende kunde i et utviklingsløp (OFU – kontrakt) med støtte fra Innovasjon Norge?

Et offentlig utviklingssamarbeid (OFU) innebærer at leverandørbedriften inngår et partnersamarbeid med kunden. Resultatet av et OFU-prosjekt må representere et nytt produkt eller ny teknologi/løsning eller kombinasjon av kjente teknologier, som ikke tilbys i markedet. For mer informasjon om OFU-prosjekt, se innovasjonnorge.no.

Å være en krevende kunde i et slikt samarbeid innebærer at kunden, gjennom kunnskap om markedet, skal delta aktivt i utviklingsprosjektet. Det innebærer å være en viktig referansekunde ved blant annet å bidra til konkretisering av løsningsspesifikasjoner for løsningen. Et slikt samarbeid krever ressurser i form av kompetanse og økonomi. Vi ønsker derfor at det blir gjort et grundig forarbeid før henvendelser til NAV Hjelpemidler og tilrettelegging om å være partner i et slikt utviklingsløp. Slike forberedelser bør gjøres ved hjelp av rådgiving fra Innovasjon Norge.

Hvordan får jeg mitt produkt inn i NAV sitt sortiment?

Produkter godkjennes ikke som hjelpemiddel på generelt grunnlag. Det er brukernes behov, og begrunnelsen for dette, som avgjør om hjelpemidler blir innvilget etter Lov om Folketrygd. Det er derfor mulig å søke om hjelpemidler som ikke er en del av rammeavtalene med NAV.

NAV inngår rammeavtaler med leverandører på de fleste produktområder. Rammeavtalene finner du på  hjelpemiddeldatabasen.no.