NAV Hjelpemiddelsentraler har tverrfaglig kunnskap om praktiske problemer som ulike brukergrupper erfarer. NAV Hjelpemiddelsentraler har også kunnskap om muligheter og begrensninger ved eksisterende løsninger. Denne kunnskapen kan være et viktig bidrag i en innovasjons- og/eller utviklingsprosess i et samarbeid med brukere, tjenesteapparat, leverandører og utviklere. Resultatet behøver ikke nødvendigvis ende opp med et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, men like gjerne alminnelige løsninger som kan brukes av alle. Velferdsteknologi som skal benyttes i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten skal også fungere for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Som en offentlig aktør er NAV forpliktet til å bidra på en måte som ikke er konkurransevridende i markedet. Dette ivaretas gjennom at informasjon som gis gjennom ulike former for samarbeid med leverandører og utviklere skal være tilgjengelig for alle som etterspør dette.

Innovasjon og utvikling på hjelpemiddelområdet foregår i dag gjennom innovasjon i anskaffelser og dialog mellom NAV Hjelpemiddelsentral og samarbeidspartnere.

Anskaffelsesprosessen

Innovasjon i anskaffelser er blant annet knyttet til samarbeidet mellom NHO og KS i «leverandørutviklingsprogrammet». Gjennom pilotprosjekter har NAV utviklet sine anskaffelsesprosesser for å styrke innovasjonspotensialet i disse. Modellen som benyttes handler blant annet om dialog med markedet tidlig i anskaffelsesprosessen, der NAV formidler erfarte brukerbehov. Videre dialog følges opp med interesserte produsenter på definerte områder, før anbudsutlysning gjennomføres. Utviklingsbehov kan derigjennom formuleres i anbudsutlysningen.

Dialog i brukermøter

Det er et nært samarbeid mellom NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, leverandører og produsenter. Dette foregår i stor grad gjennom brukermøter og i opplæringstiltak, der det formidles erfaringer med løsninger og utviklingsbehov i det daglige arbeidet. Et viktig prinsipp i denne dialogen er at NAV-ansatte har ansvar for å formidle brukerbehov på en åpen måte som er tilgjengelig for hele markedet.