En stor del av virksomheten i NAV er rettet mot brukere med funksjonsnedsettelser. I tillegg bidrar hjelpemidler til at flere kan bo lengre hjemme i egen bolig.

Hjelpemiddelformidling er viktig for å fremme funksjon, aktivitet og samfunnsdeltakelse. Hjelpemiddelformidlingen skal legge til rette for at den enkelte mestrer hverdagen og på den måten bidra til enkeltindividets selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging skal gjennom sitt arbeid og bruk av sine virkemidler bidra til å redusere misforholdet mellom funksjonsevnen hos den enkelte og de krav som stilles i omgivelsene, slik at den enkelte kan leve et mest mulig selvstendig liv, der aktivitet, mestring og samfunnsdeltakelse står sentralt.

Den faglige ideologien på resultatenhetenes ansvarsområde er habilitering, rehabilitering og ”hjelp til selvhjelp”. Rehabilitering handler i stor grad om å oppnå kontroll og mestring over eget liv, under nye forutsetninger.