På boligsidene på nav.no (nav.no/bolig) finner dere NAVs anbefalinger for privatboliger, planlegging av omsorgsboliger, tilskudd i stedet for heis og tilskudd til heis i flerleilighetsbygg.

Krav i TEK 10 i Plan og bygningsloven er minimumskrav av egenskaper som et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Det er tillatt, og ofte klokt, å bygge bedre enn minimumskravene for å tilrettelegge boliger for eldre og funksjonshemmede. For eksempel bør dører kunne betjenes med en kraft på høyst 20N (2 kg), selv om kravet i TEK 10 nå er 30N (3 kg). Årsaken er at det ikke er mulig for personer med svak trekkraft eller personer som benytter rullator/rullestol å åpne dører som krever mer trekkraft enn 20N.