Teamet har gjennom våren/sommeren 2019 gjort et stort innsiktsarbeid hvor vi har snakket med brukere, hjelpemiddelsentraler og hjelpemiddelformidlere i kommuner, rehabiliteringstjeneste, bosenter, skoler m.m. I tillegg har vi sendt ut en spørreundersøkelse til kontaktpersonene i hver kommune. Presentasjon av team hjelpemiddelbehov og hva vi jobber med (pdf)


Kommunene har et lovpålagt ansvar for å avdekke og følge opp hjelpemiddelbehov hos sine innbyggere. De fleste hjelpemiddelbrukere i dag får hjelp av kommunens hjelpeapparat til å begrunne søknader og følge opp hjelpemiddelsaker. Det er stort press på kommunens hjelpemiddelapparat i dag og mange kommuner har lange ventelister hos sine hjelpemiddelformidlere. Vi har derfor hatt hovedfokus på hvordan vi kan forenkle hverdagen til hjelpemiddelformidlerne i kommunen i starten av digitaliseringsarbeidet. Hovedmålet er at brukerne skal få riktig hjelpemiddel NÅR de trenger det.

Basert på innsiktsarbeidet ser vi potensial for forenkling/digitalisering på flere områder. Dette er noen av de viktigste:

 • Det må bli enklere og raskere å melde behov til NAV Hjelpemiddelsentral (søknad, bytte, bestilling m.m) og man må få veiledning og beslutningsstøtte underveis
 • Kommunenes og NAVs systemer snakker ikke sammen. Dette medfører dobbeltregistrering og at mye tid går med til kommunikasjon på telefon og e-post for å dele opplysninger.
 • Formidlere og brukere trenger innsyn i hvilke hjelpemidler brukere har på utlån fra NAV, status i pågående saker (eks. er søknaden mottatt, når og hvordan utleveres hjelpemiddelet) og historikk
 • Informasjonen om hjelpemidler og tilrettelegging er fragmentert og vanskelig å finne fram til og bør samles på ett sted. Dette gjelder bl.a. informasjon om
  • rettigheter og vilkår – hva kan søkes om til hvilken situasjon
  • hjelpemidler (produkter): muligheter og begrensninger, tilbehør, bruksområder m.m.
  • systemkunnskap: rammeavtaler, rutiner, hvilket skjema brukes når m.m.
  • fag: opplæringsmateriell, kunnskapsmateriell m.m. 

På grunn av punktene over bruker kommunale hjelpemiddelformidlere store deler av arbeidstiden sin på administrasjon av brukernes saker med NAV. Dette fører til lange ventelister for innbyggerne.

Hva jobber vi med nå

Vi er i oppstarten av utviklingsarbeidet og har valgt å starte med å utvikle en digital søknad om hjelpemidler innen et begrenset utvalg bevegelseshjelpemidler til voksne. Målgruppen for første produkt er hjelpemiddelformidlere i kommunene, dvs. de som begrunner søknader på vegne av brukerne i kommunen.

Vi jobber etter smidig metodikk, noe som betyr at vi lager en svært enkel løsning først og bygger den ut basert på tilbakemeldinger vi får fra brukerne av løsningen underveis. 
Vi er i gang med å utvikle løsningen, men er fortsatt et godt stykke unna et ferdig produkt. Vi planlegger å teste løsningen på et lite antall formidlere i én kommune først for å få tilbakemeldinger og justere løsningen. Derfra vil vi gradvis utvide til hele landet.

Digital søknad er bare starten på digitaliseringsarbeidet. Hva som blir neste produkt fra Digitalisering av Hjelpemidler og tilrettelegging er det for tidlig å si noe om, men vi jobber mot et fremtidsbilde hvor store deler av samhandlingen mellom brukere, hjelpemiddelsentralen og samhandlere skjer raskt og enkelt i digitale flater.