Hjelpemiddelområdet i både NAV og kommunene står overfor utfordringer knyttet til vekst i antall hjelpemiddelbrukere. For å kunne håndtere denne veksten og samtidig lever tjenester i henhold til forventninger, må det etableres digitale sømløse løsninger mellom bruker, kommune og NAV.

Digitalisering av hjelpemiddelområdet er organisert som et eget utviklingsløp kalt DigiHoT. DigiHoT jobber etter smidig metode. Dette innebærer hyppige lanseringer av løsninger med fokus på hva som gir størst nytte for brukerne. Hvilke konkrete løsninger som er de beste for å svare på ulike brukerbehov og brukersituasjoner, avdekkes derfor underveis. Utvikling og pilotering av løsninger skjer i samarbeid med brukere og kommunen.

Det første initiativet er allerede godt i gang. Team Hjelpemiddelbehov jobber særskilt med å løse felles utfordringer for bruker, kommune og NAV innenfor hjelpemiddelformidlingen. De skal levere en digital løsning som ivaretar prosessen fra et behov oppstår, til det vi i dag kjenner som søknad er behandlet. Les mer om digitalisering av prosessen fra behov oppstår til søknad er behandlet.

Digitalisering av Hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHoT) jobber også med å: - robotisere og automatisere ulike interne prosesser i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - drifte og videreutvikle hjelpemiddeldatabasen - utrede hvilke muligheter man har for en ny digital løsning for tolkebestillinger og formidling av tolkeoppdrag