Individuell plan

  • En oversikt over tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester.
  • En oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen.
  • En angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet med planen.
  • En oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsytere og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet.
  • En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse.
  • En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres.
  • En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen.
  • Tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
  • En oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater.