Individuell plan

Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker.

Formålet med individuell plan er at tjenestemottakeren skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. I tillegg til å kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester i ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov. Formålet med individuell plan er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, og mellom tjenesteytere og etater i ulike nivåer i forvaltningen.

Rett til en individuell plan betyr at tjenestemottaker har rett til en plan som sammenfatter vurderinger av behov og virkemidler, og som angir et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud. Bestemmelsen gir tjenestemottaker en rett til å få utarbeidet en plan, men rettskrav på bestemte tjenester vil ikke følge av selve planen. Denne retten følger av det øvrige regelverket.  

Det skal kun utarbeides en individuell plan for hver tjenestemottaker. Det forutsetter aktivt medvirkning fra tjenestemottaker i utarbeiding av planen. Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte tjenestemottakers. Det skal f eks tas hensyn til tjenestemottakerens etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:

  • En oversikt over tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester.
  • En oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen.
  • En angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet med planen.
  • En oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsytere og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet.
  • En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse.
  • En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres.
  • En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen.
  • Tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
  • En oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater.

NAV-kontoret har plikt til å sørge for at individuell plan utarbeides for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester eller som er deltakere i kvalifiseringsprogram. Har tjenestemottakeren behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, skal NAV-kontoret samarbeide med disse. NAV-kontoret har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan settes i gang uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet.