Generelle oppgaver

Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer både individuelle tjenester og generelle oppgaver som skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Det betyr at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

De generelle oppgavene pålegger kommunen og NAV-kontoret plikter, men gir ikke den enkelte tilsvarende rettigheter. 

Generelle oppgaver og kort om bestemmelsenes innhold:

Informasjon og generell forebyggende virksomhet § 12

Kommunen skal drive forebyggende virksomhet både mot befolkningen generelt og spesielt utsatte grupper for å forhindre at personer havner i vanskelige livssituasjoner. NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i dette arbeidet. NAV-kontoret skal være særlig oppmerksom på forhold som er av betydning for sosialt vanskeligstilte, personer utenfor arbeidslivet og oppvekstvilkårene for barn og unge.

Samarbeid med andre deler av forvaltningen § 13

NAV-kontoret skal delta i samarbeid på individnivå og systemnivå for å finne forsvarlige, helhetlige løsninger til beste for sosialt vanskeligstilte.

Samarbeid med frivillige organisasjoner § 14

NAV-kontoret bør samarbeide med brukerorganisasjoner som har kunnskap om brukernes behov, hvordan tjenestene fungerer og evt. hvordan tjenestene kan videreutvikles og forbedres. NAV-kontoret bør også samarbeid med frivillige organisasjoner for å øke tilbudet og sikre mangfoldet i tjenestetilbudet til vanskeligstilte.

Boliger til vanskeligstilte § 15

Kommunen har et ansvar for å bidra til å sikre forsvarlig bolig for personer som av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold, ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet. NAV-kontoret har plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid.

Beredskapsplan § 16

Kommunen er pålagt å utarbeide beredskapsplan for å sikre at NAV-kontoret kan yte tjenester etter loven også i ekstraordinære situasjoner.