Her finner du sentrale instanser listet opp alfabetisk. Sjekk også ut lokale hjelpetilbud på dinutvei.no.

Vurder om ansvarsgruppe eller annen type koordinering er nødvendig.

Navn

Beskrivelse

Kontaktinformasjon

Alternativ til Vold (ATV)

Er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

Tlf: 22 40 11 10 post@atv-stiftelsen.no

Barnevernet

 

Skal bidra til trygge oppvekstsvilkår og har som oppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp. . NAV-ansatte har på eget initiativ plikt til å melde ifra til barnevernet der det er grunn til å tro at barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Tlf: se kommunens nettside.

barnevernvakt.no

 

Er en felles portal med oversikt over de lokale barnevernsvaktene. Her finner du også nyttig informasjon og meldeskjema. Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune, eller hvis den er stengt når du trenger den, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge.

Tlf: 116 111

Dixi Ressurssenter mot voldtekt

Gir hjelp til voldtektsofre og deres pårørende.  Senteret tilbyr veiledning og støttesamtaler over telefon. Det finnes støttegrupper i Oslo og Stavanger.

Tlf: 22 44 40 50 dixi@dixioslo.no

Familievernet

 

Har tilbud til mennesker med ulike samlivs- og relasjonsproblemer, inkludert tilbud til familier hvor vold/trusler om vold er et problem. Tjenesten er gratis.

Se nettside for lokale telefonnumre

IOM – International Organization for Migration - Se frivillig returprogram, sårbare migranter.

 

Har retur- og reintegreringsprogram for frivillig retur til opprinnelseslandet. Det er et eget program for retur og reintegrering av sårbare migranter, for eksempel ofre for menneskehandel, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner. Her vil personen få dekket hjemreise og deler av utgiftene til for eksempel utdanning eller å starte egen virksomhet i opprinnelseslandet.

Tlf: 800 37 484

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 

Gir råd og veiledning til ansatte i førstelinjetjenestene i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold og kontroll.  Kompetanseteamet administrerer botilbudet for unge utsatt for æresrelatert vold.

Tlf: 478 09 050 kompetanseteamet@bufdir.no

 

KOM – Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 

Se temaartikkel på politi.no

Tlf: 23 36 41 45 E-post: KOM.pod@politiet.no

Krisesenter – trygg bolig, støttesamtaler

Alle kommuner skal ha et tilbud om krisesenter for både kvinner og menn og deres barn. De har tilbud om råd og veiledning og et botilbud i en akuttfase. Kan kontaktes hele døgnet.

Tlf: Se kommunens nettside.

 

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

 

Tlf: 800 57000 post @incest80057000.no

 

Mannstelefon/Refom - ressurssenter for menn

Telefonen tar imot henvendelser fra menn som sliter, eksempelvis på grunn av egen aggresjon og voldsbruk eller vold eller overgrep personen har vært utsatt for. Telefonen er drevet av Reform - ressurssenter for menn. Dette er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeidet skal inkludere menn.

 Tlf. 22 34 09 60

Overgrepsmottak

Akuttilbud for personer som har blitt utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller liknende seksuell krenkelse. Det er vel 20 overgrepsmottak i landet, tilknyttet lokal legevakt eller sykehus. De har døgnåpent og er gratis.

 Se nettside for lokale telefonnumre

Politiet

Alle lokale politistasjoner har en egne familievoldsgrupper/familievoldsanalytikere. Hvert politidistrikt har en familievoldskoordinator som har et særlig ansvar for området vold i nære relasjoner.

Tlf: 02800

 

PRO-senteret

Er et nasjonalt kompetansesenter om kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

Tlf: 23 10 02 00

ROSA-prosjektet

Er en nasjonal informasjonstelefon og et hjelpe- og botilbud for voksne ofre for menneskehandel

Tlf: 22 33 11 60 (døgnåpen telefon)

RVTS

Er regionale ressurssentre som tilbyr veiledning, rådgivning og undervisning om traume- og selvmordsforebygging for ansatte i hjelpeapparatet

 Se nettside for lokale telefonnumre

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Er en nasjonal informasjonstelefon om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold for foreldre, utsatte og hjelpeapparat/fagpersoner. Innringeren kan være anonym. De tilbyr undervisning, råd og veiledning, og hjelp og støtte i enkeltsaker. De kan bistå i familiekonflikter og gi råd om hvordan ta opp sin sak innenfor familien, i tillegg til hjelp til å forankre sin sak i det offentlige hjelpeapparatet.

Tlf: 815 55201 Mob: 926 26488 info.tvangsekteskap @redcross.no

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Finnes i hvert fylke. Tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Man kan være anonym ved kontakt med senteret. De ansatte og de andre brukerne har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

Se nettside for lokale telefonnumre.

Skeiv verden

Hjelper personer med minoritetsbakgrunn som opplever å forelske seg i en av samme kjønn.

Tlf: 23 21 45 98 Mob: 950 93 293 post@skeivverden.no

Vern for eldre (VFE)

Har omfattende og spesialiserte kunnskaper om overgrepsproblematikk rettet mot eldre mennesker.

Tlf: 800 30196