Beskyttelse (asyl)

En person kan få beskyttelse i Norge hvis han/hun risikerer grove menneskerettighetsbrudd ved tilbakesendelse og hvis opprinnelseslandet ikke kan eller vil kunne beskytte dem. Beskyttelsen kan for eksempel gis hvis det er risiko for ny menneskehandel eller vold i nære relasjoner.

Opphold på selvstendig grunnlag ved familievold

Personer som har oppholdstillatelse fordi de er ektefelle til en person bosatt i Norge, skal vanligvis returnere til sitt hjemland hvis samlivet opphører før det har gått tre år. Personer som har opplevd vold i samlivsforholdet kan søke om å få fortsatt opphold etter et samlivsbrudd. Det er fordi Norge ikke vil at ofre for vold i nære relasjoner skal måtte velge mellom å reise ut av landet eller å bli værende i en voldelig relasjon.

(Denne gruppen kan få tilgang til introduksjonsprogrammet).

Refleksjonsperiode - begrenset oppholdstillatelse for mulige ofre for menneskehandel

Refleksjonsperiode er en oppholdstillatelse som varer i seks måneder for personer som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel, slik at de får muligheten til å komme seg bort fra utnytterne og få hjelp til å komme til hektene. Den kan ikke fornyes.

Hvis menneskehandelsforholdet anmeldes, kan et mulig offer for menneskehandel også få begrenset oppholdstillatelse hvis det er nødvendig at vedkommende er i Norge mens politiet etterforsker bakmennene/kvinnene, eller under rettssaken. Denne tillatelsen kan fornyes hvis det er nødvendig for etterforskningen eller rettssaken.

IOM – International Organization for Migration – retur og reintegreringsprogram

De har et eget program for retur og reintegrering av sårbare migranter, for eksempel ofre for menneskehandel, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner. Her vil personen få dekket hjemreise og deler av utgiftene til for eksempel utdanning eller å starte egen virksomhet i opprinnelseslandet.