Vold i nære relasjoner og menneskehandel

Innledning

NAVs brukergrupper er i følge norske omfangsundersøkelser overrepresentert når det gjelder å ha blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Dette kan gi store og langvarige konsekvenser for både sikkerhet, helse og arbeidsevnen til brukeren.

Vold i nære relasjoner er et sysselsettingsproblem i Norge, og koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig (Vista Analyse, 2012). Den største andelen av kostnadene kommer fra tapt arbeidsinntekt.

NAV har også et ansvar for et velfungerende arbeidsliv. Herunder har NAV også et ansvar når det gjelder å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet og menneskehandel/slaveri.

For å gi riktig arbeidsrettet oppfølging må alle ansatte i NAV:

  • ha kunnskap om vold i nære relasjoner og menneskehandel (les mer i kapittel 1: Fakta)
  • kunne kartlegge om din bruker har disse hindringene til arbeidsmarked og skolegang (les mer i kapittel 2: Veiledningssamtalen)
  • være oppmerksom på hva du plikter å gjøre i slike situasjoner, og hvordan du best kan følge opp brukeren (les mer i kapittel 3: Oppfølging)

NAV-ansatte har også en plikt til å:

  • avverge grovere forbrytelser som slaveri, frihetsberøvelse, grov vold, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt ved å henvise bruker til hjelpeapparatet eller ved å ta kontakt med politiet (les mer under kapittel 3.1 avvergingsplikten)
  • identifisere mulige ofre for menneskehandel eller slaveri, og gi dem muligheten til å ta imot hjelp
  • melde fra direkte til barnevernet hvis barn er involvert (les mer under kapittel 3.2 meldeplikten)

Dette kan du gjøre uten hinder av taushetsplikten.

Se også 

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner