De fleste skoler og NAV-kontor som deltar i «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» får midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Siden forsøket ikke skal utvides ytterligere, er det nå ikke mulig å søke om midler herfra for å starte med NAV-veiledere i videregående skole. Det er imidlertid fullt mulig å etablere et tilsvarende samarbeid innenfor ordinær drift. Videre følger noen råd om hvordan en kan gå frem for å få til dette.

Start med et møte

Inviter samarbeidspartnere til et oppstartsmøte, slik at alle får felles eierskap og mulighet til å utforme samarbeidet fra start.

Inviter noen som har erfaring med NAV-veileder på videregående skole. De kan dele nyttige erfaringer og perspektiver fra rektor, NAV-leder og NAV-veileder. Det er én skole og et Nav-kontor i hvert fylke som har erfaringer med å etablere samarbeid. Se oversikt over skoler som har NAV-veiledere i videregående skole for hvem du kan kontakte

De som bør inviteres er:

 • Rektor og rådgiver fra videregående skolen det gjelder
 • Aktuelle NAV-ledere i tilknyttede NAV-kontor
 • Koordinator for program for bedre gjennomføring i videregående opplæring fra fylkeskommunen
 • Fylkesmannen v/rådgiver på lovområdet sosiale tjenester i NAV
 • NAV Fylke v/ kontaktperson for NAV-veileder i videregående skole.

Dere bør avslutte møtet med sondering av om det er felles interesse for å etablere et samarbeid, og gjøre en avtale for videre samarbeid.

Finansiering

NAV-veileder i videregående skole kan finansieres på forskjellige måter. I Østfold bidrar fylkeskommunen og NAV-kontorene/kommunene med halvparten av midlene hver. Noen steder bevilger kommunestyret midlene, mens andre steder finansieres det i ungdomssatsningen.

Praktisk gjennomføring av samarbeidet

I «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» bruker vi en fast modell for samarbeid, som er utarbeidet basert på kunnskap om tverrsektorielt samarbeid. Du kan velge å etablere denne modellen, eller å utforme en som passer til lokale muligheter og utfordringer.

Standardmodellen er som følger:

 • I utgangspunktet jobber NAV-veilederen fire dager i uka ved den videregående skolen og én dag i uka på NAV-kontoret i ungdomsteam som ungdomskontakt.
 • Rektor har ansvar for at NAV-veilederen arbeider som en integrert del av skolens elevtjeneste og den helhetlige oppfølgingen av elevene.
 • NAV-lederen har personalansvaret, og ansvar for de tiltakene og tjenestene NAV-veilederen yter.
 • NAV-veilederen er lett tilgjengelig for elevene, og tjenesten bygger på prinsipper om tidlig intervensjon, forebygging og oppsøkende arbeid.
 • Rektor og NAV-lederen inngår en samarbeidskontrakt og etablerer en felles styringsgruppe.

Hva må til for et vellykket samarbeid?

Vellykket samarbeid på tvers av sektorer har tre kjennetegn1:

 • En felles arena for operativt samarbeid.
 • Konkret kjennskap til de samarbeidene sektorenes tiltak og tjenester.
 • Samarbeidet bygger på lederforankrede avtaler.

1Les mer i Sletten og Hyggen 2013: Ungdom, frafall og marginalisering, Temanotat, Forskningsrådet.