Forsøk med NAV-veiledere i videregående skole

NAV samarbeider med skolesektoren for å forebygge frafall og hjelpe elever med å gjennomføre videregående opplæring.

Forsøk med NAV-veiledere i videregående skole er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet, der man tester ut en ny modell for samarbeid mellom skolesektoren og NAV. Fra 2015 har hvert fylke minst én skole der NAV-veiledere inngår i teamet for elevtjenester.

Hovedformålet med NAV-veiledere i videregående skole er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet. Videre ønsker man å få mer kunnskap om omfanget av levekårsproblemer og sosiale problemer hos elevene. Ved å gjøre dette, lærer en mer om behovet for og bruken av NAVs tjenester og tiltak når det kombineres med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen.

Hva gjør veilederne på skolen?

NAV-veilederne er der for å hjelpe elevene med å fullføre skolen. Ofte er det sammensatte utfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer som gjør at en elev faller ut av videregående skole. NAV-veilederne kan hjelpe til med utenomfaglige utfordringer som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen, som bolig, hjemmeforhold, økonomi og andre forhold knyttet til livssituasjonen.  

NAV-veilederne kan også gi ungdommene råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid.

Målgruppen for forsøket

Målgruppen for forsøket er elever som står i fare for å falle ut av videregående skolen. Skolene som plukkes ut til å delta er store yrkesfaglige skoler med høyt frafall, i områder med opphoping av sosiale- og levekårsproblemer. Skolene jobber allerede systematisk med å få ned frafallet.  Se oversikt over skolene.

Hvordan er organiseringen?

NAV-veilederne er på skolen fire dager som en del av elevtjenesten, mens de tilbringer én dag i uken på NAV-kontoret som en del av ungdomsteamet der.

Organiseringen rundt eleven sikrer at NAVs tjenester og tiltak er koordinert med resten av temaet for elevtjenester. NAV samarbeider i tillegg med andre etater og hjelpeinstanser, som arbeidslivet, barnevernet og oppfølgingstjenesten (OT). Oppfølgingen av elevene kan bestå av tjenester fra NAV alene, eller i individuelt tilrettelagt opplæring fra utdanningssektoren.

Finansiering

Forsøket finansieres over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett (Prop. 1. 2014-2015) og inngår i «Innsats overfor utsatte unge». Arbeids- og velferdsdirektoratet gir i 2015 14,5 millioner i tilskudd til NAV-kontorene. Midlene finansierer NAV-veilederne som har arbeidssted i de videregående skolene. Forsøket varer i tre år og evalueres av AFI og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Evaluering

En evaluering utført av AFI (2016) viser at forsøket har ført til at skolene er blitt bedre i stand til å se hva NAV og andre tjenester NAV samarbeider med kan bistå med overfor utsatt ungdom. Både skolen og NAV har fått bedre kompetanse om hverandres tiltak og virkemidler rettet mot unge, og de har utviklet former for samarbeid som fungerer godt. 

Kontaktpersoner er: