Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Økonomisk rådgivning handler om å heve brukerens økonomiske bevissthet, øke brukerens kunnskap om egen økonomi og å gi gjeldsrådgivning.

Økonomi har en sentral plass i et hvert menneskes liv. Tilgang på penger og hvordan vi anvender dem, påvirker ikke bare våre materielle vilkår, men også vår selvfølelse, hvem vi omgås og hvordan våre relasjoner til omverdenen blir.

Hvorfor er økonomisk rådgivning viktig?

Å føle mestring i livet er viktig for alle, og å mestre egen økonomi er helt sentralt. Økonomiske problemer kan forårsake sosiale problemer, og omvendt.

Kontroll og grep om husholdsøkonomien skaper god selvfølelse og kan bidra til å forebygge sosiale problemer.

Økonomisk rådgivning handler om å heve brukerens økonomiske bevissthet, øke brukerens kunnskap om egen økonomi og å gi gjeldsrådgivning. Les mer:

Økonomisk rådgivningen kan sies å inneholde følgende nivåer:

  • Informasjon:

Veilederen informerer om ulike hjelpemidler som brukeren selv kan benytte for å avhjelpe sitt problem

  •  Økonomisk oversikt:

Veilederen bistår i å skape økonomisk oversikt - budsjett og regnskapstrening- sammen med bruker. Ofte vil mange komme videre på egen hånd ved en god håndtering på dette nivået.

  • Økonomisk rådgivning som behandlingsmetode:

Veilederen påbegynner et endringsarbeid sammen med brukeren som kan pågå over lang tid der mål og arbeidsfordeling avtales mellom veileder og bruker. Dette nivået vil ofte omfatte gjeldsrådgivning.

Møte med bruker

Økonomisk rådgivning forutsetter at bruker og veileder møtes en eller flere ganger avhengig av hvilket behov for rådgivning som er aktuelt. Det er uansett viktig å legge til rette for et godt møte for å understøtte rådgivningsarbeidet.

Økonomisk rådgivning er også forebyggende virksomhet.

Hvem er viktige samarbeidsinstanser i dette arbeidet?

  • Statsforvalteren
  • Namsmannsapparatet
  • Husbanken
  • Forbrukerrådet
  • Høgskoler med økonomisk rådgivning som fagkrets