Sosialtjenesteloven § 26 regulerer kommunens adgang til å kreve refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. Bestemmelsen sier blant annet at:

«Dersom en mottaker av økonomisk stønad med tilbakevirkning får innvilget ytelser etter lov om folketrygd eller lovene om krigspensjonering 13. desember 1946 nr. 21 og 22, kan kommunen kreve hel eller delvis refusjon i det beløpet som skal etterbetales, til dekning av sine utlegg til samme formål og for samme tidsrom…»

Bestemmelsen sier at det kan kreves refusjon og innebærer en rett, men ingen plikt til å kreve refusjon. Der betingelsene for refusjon er til stede, må det foretas en konkret, individuell vurdering av om det skal kreves refusjon. Når det gjelder denne vurderingen viser vi særlig til punkt 4.26.2.1 i rundskriv til sosialtjenesteloven.  

Bestemmelser viser til folketrygdloven og krigspensjoneringslovene, og det er kun etterbetaling av ytelser etter disse lovene det kan kreves refusjon i. Det innebærer at bestemmelser i disse lovene er av betydning for refusjonsadgangen, og den mest aktuelle bestemmelsen er folketrygdloven § 22-7.

Folketrygdloven § 22-7 åpner for at etterbetaling av visse ytelser kan utsettes i opptil tre uker i påvente av krav om refusjon av økonomisk stønad. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til å utsette utbetaling av dagpenger. Hvis det skal kreves refusjon i dagpenger, må refusjonskravet være fremmet ovenfor Arbeids- og velferdsetaten den dagen etterbetalingen av dagpengene er klar til utbetaling, normalt vedtakstidspunktet. Vi viser i denne sammenheng til punkt 4.26.2.6 i rundskriv til sosialtjenesteloven.

Forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige

Ordningen med å søke forskudd på dagpenger er regulert i forskrift om Arbeids- og velferdsetatens rett til å forskuttere dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 (FOR-2020-03-27-530). 

§ 5 tredje ledd i forskriften sier at forskuddet ikke er gjenstand for refusjon med hjemmel i sosialtjenesteloven § 26. 

Ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Den nye kompensasjonsordningen er regulert i Midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (FOR-2020-04-08-735). 

Forskriften og ytelsen er hjemlet i koronaloven, og ikke folketrygdloven, og det er derfor ikke adgang til å kreve refusjon etter sosialtjenesteloven § 26.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i denne sammenheng bemerke at den nye kompensasjonen (ytelsen) gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn fra 30. mars 2020. Les mer om ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Ny lønnskompensasjon til permitterte 

Den nye kompensasjonsordningen er regulert i midlertidig forskrift om lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (lønnskompensasjonsforskriften) (FOR-2020-05-29-1102). Les mer om ny lønnskompensasjon for permitterte.

Lønnskompensasjon er en særlig dagpengeytelse til permitterte, jf. folketrygdloven § 4-7. Kommunen kan derfor kreve refusjon i denne ytelsen, jf. sosialtjenesteloven § 26. 

Folketrygdloven § 22-7 gir ikke hjemmel til å utsette denne ytelsen. Som nevnt ovenfor må derfor refusjonskravet være fremmet overfor Arbeids- og velferdsetaten den dagen etterbetalingen av ytelsen er klar til utbetaling, normalt vedtakstidspunktet. Vi viser til punkt 4.26.2.6 i rundskriv til sosialtjenesteloven.