Mens skoler og barnehager er stengt, er det særlig viktig å ivareta barna, og barn i sårbare familier. Ansatte i NAV som mistenker at et barn ikke har det bra, må bry seg ekstra i denne perioden.

Barnevernets døgnåpne alarmtelefon 116 111  gir råd og veiledning hvis du ønsker å diskutere en sak. 

Nyttig informasjon til ansatte på NAV-kontorene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget egen temaside om koronaviruset. På denne siden finner du informasjon om hvordan sårbare barn og unge og deres familier blir ivaretatt under pandemien.

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for de som møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk gjennom jobben. RVTS øst har lansert en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi (psykososialberedskap.no). Målgruppen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. 

Nyttig informasjon for foreldre som henvender seg til NAV-kontoret

•    Foreldrehverdag – trygge råd for foreldre i korona-hverdagen (Bufdir.no) •    Bekymringsmelding til barnevernet (Bufdir.no) •    Informasjon om korona til ungdom (Ung.no) •    Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (Udir.no)