På grunn av pandemien og stor pågang hos NAV må ressursene brukes mest mulig effektivt, samtidig som loven fortsatt skal følges. Alle tjenester skal være forsvarlige, selv om situasjonen er krevende. Kravet til forsvarlighet er dynamisk og må tilpasses samfunnsforholdene. 

NAV-kontorene kan ta flere grep for å redusere arbeidsbelastningen og fortsatt gi forsvarlige tjenester i dagens situasjon.  

Den nye veilederen gir anbefalinger for hva som vil være godkjent praksis i situasjonen vi er inne i nå. Innholdet i anbefalingene ligger innenfor dagens regelverk. 

Veilederen skal være et praktisk verktøy for å hjelpe ansatte ved NAV-kontorene med å ivareta retten til økonomisk stønad, og gjelder fra  23. mars 2020 og frem til 31. desember 2020, eller til Arbeids- og velferdsdirektoratet gir annen informasjon. 

Veilederen er digital, og det vil gjøres fortløpende endringer ved behov.