Koronavirus – informasjon om selvstendig næringsdrivende og frilansere og økonomisk stønad

Pandemien har ført til at mange selvstendig næringsdrivende og frilansere har mistet inntekten. Partiene på Stortinget er enige om en ordning som skal kompensere disse to gruppene. Første utbetaling vil trolig skje i starten av mai.

«Midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19Saken» ble fastsatt onsdag 8. april.

Forskriften innebærer at både selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få kompensasjon fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. For begge grupper skal ordningen gjelde fra 16. mars 2020. Planen er at kompensasjonen skal utbetales på etterskudd måned for måned.

Informasjon om kompensasjonen til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Grunnlag for beregning for selvstendig næringsdrivende 

Partiene er enige om en ordning som skal gi en kompensasjon tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene. Kompensasjonen har en øvre grense på 6G. En person med en gjennomsnittsinntekt på 600.000 kroner eller høyere, vil altså få 80 prosent av 600 000 kroner. Dette tilsvarer 480.000 kroner. Kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden. Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt fra og med 2017. 

Grunnlag for beregning for frilansere 

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten vedkommende har hatt, og som er rapportert til A-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For frilansere som nettopp har startet sin virksomhet, kan en kortere periode legges til grunn etter en nærmere vurdering. 

Trolig utbetaling tidlig i mai 

Mottakere må dekke de 16 første dagene selv, og dagene som dekkes av den nye ordningen vil tidligst begynne å løpe i april. Hvis selvstendig næringsdrivende og frilansere søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført. NAV håper at utbetaling vil kunne skje tidlig i mai, og jobber med å utvikle en IT-løsning som skal håndtere kompensasjon til de selvstendig næringsdrivende og frilanserne.  

NAV-kontorene vurderer søknader om økonomisk stønad individuelt 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere som har økonomiske utfordringer på grunn av inntektsbortfall i mars, kan ha krav på økonomisk sosialhjelp. Det er NAV-kontorene som må vurdere behovet til hver enkelt, og evt. innvilge økonomisk stønad frem til selvstendig næringsdrivende og frilansere får annen kompensasjon.  

Fylkeskontorene i NAV melder ikke om stor økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp i dagene frem mot påske. Så langt ser det derfor ut til at NAV-kontorene har kapasitet til å håndtere søknadene som kommer. 

Råd til NAV-kontorene i ny veileder 

Det er utarbeidet Veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien (PDF). Veilederen gir NAV-kontorene råd om hva som er godkjent praksis i behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien. Alle anbefalingene i veilederen ligger innenfor dagens regelverk. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag.