Faglig anbefaling om gjenåpning av NAV-kontorene i kommunene

Av smittevernhensyn besluttet flere kommuner i mars å helt eller delvis stenge NAV-kontoret for fysisk oppmøte uten avtale. Nå anbefaler Arbeids- og velferdsdirektoratet at kontorene åpnes igjen.

Arbeids- og velferdsdirektoratets faglige anbefaling er å gjenåpne NAV-kontorene i kommunen, på en slik måte at det er mulig å komme til NAV-kontoret uten avtale for de brukerne som har behov for det. En slik gjenåpning må gjennomføres i tråd med myndighetenes gjeldende smittevernstiltak. 

Kommunen har ansvaret for å sikre at de tjenestene som ytes etter sosialtjenesteloven er forsvarlige, både når det gjelder tilgjengelighet, kompetanse, innhold og omfang, se sosialtjenesteloven § 4. Partnerskapene lokalt avgjør hva som er hensiktsmessig åpningstid i publikumsmottaket ved NAV-kontoret. 

NAV-kontoret skal ivareta de mest sårbare brukerne

Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det innebærer at kravene er dynamiske og blant annet må tilpasses samfunnsforholdene. Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og gjeldende normer for godt sosialfaglig arbeid vil være styrende for om tjenesten er forsvarlig.

Kravet til forsvarlighet forutsetter at tjenestene er tilgjengelig for alle som har et hjelpebehov. Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett, og skal ivareta de mest vanskeligstilte. Personer som har behov for sosiale tjenester er ofte i en vanskelig livssituasjon, og for enkelte er behovet for hjelp akutt. Det stiller krav til hvordan kommunen sikrer tilgjengeligheten til tjenestene, også i en unntakstilstand. 

Ikke alle brukere er digitale

Mange kommuner er koblet på digitale løsninger for dialog og for søknad om økonomisk stønad. I en periode der store deler av det offentlige Norge har vært stengt ned, har dette vært en løsning som har bidratt til å ivareta et minstekrav. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet mener nå et en slik løsning som hovedregel ikke lenger er tilstrekkelig for å sikre sosialtjenestelovens § 4 om forsvarlige tilgjengelige tjenester. 

Personer som har et hjelpebehov skal kunne henvende seg til NAV-kontoret for å få lagt frem sin sak, stille spørsmål, motta råd og veiledning og eventuelt få hjelp til å fylle ut søknad. Dette innebærer også at det skal være mulig med fysisk oppmøte på NAV-kontoret, både med og uten avtale. Det skyldes at ikke alle brukere er digitale, og at enkelte kan ha behov for tjenester som ikke tilbys digitalt.  

NAV-kontoret har et ansvar for å bidra til å forebygge sosiale problemer. Flere brukere har nå over tid vært i en situasjon der tilgjengeligheten til NAV-kontoret og muligheten til tett oppfølging har vært sterkt begrenset.