Den som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på stønad.

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak.   Økonomisk stønad er subsidiær, og det betyr at personen først må utnytte alle andre muligheter til å forsørge seg selv før vedkommende har rett til stønad. NAV-kontoret skal imidlertid alltid vurdere hjelpebehovet ‘her og nå’, og det betyr for eksempel å innvilge stønad til andre muligheter kan utnyttes.    Når det gjelder å selge eiendeler, er det ikke slik at en person må selge boligen for å få innvilget økonomisk stønad. Det er eiendeler som ikke er nødvendig for livsoppholdet som kan kreves solgt. I den situasjonen vi nå er i, kan for eksempel det å beholde bil være nødvendig for å komme seg til arbeid, lege, bedre barnas situasjon eller for å hindre isolering som følge av restriksjoner i bruk av kollektivtransport.

Ikke glem barna

Når barnehager og skoler er stengt er det særlig viktig å ivareta barna. I tillegg til at barna ikke kan være i barnehage eller på skolen, begrenses også barnas muligheter for idrett, fritidsaktiviteter og omgang med andre barn.   NAV-kontoret må så godt som mulig undersøke om brukere med barn har hjelpebehov som ikke er ivaretatt og innvilge stønad som kan bidra til at bedre barnas situasjon. Når barna i hovedsak må holde seg inne vil det kunne medføre at andre behov oppstår. Det kan for eksempel være nødvendig med ekstra digitale hjelpemidler, spill, bøker eller annet som kan bidra til aktivitet og hjelpe barna til å holde kontakt med venner og familie mv. 

Dokumentasjon

NAV-kontoret skal alltid gjøre en konkret og individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å vurdere en søknad og hvordan opplysningene skal dokumenteres. For enkelte kan det nå være vanskelig å levere dokumentasjon som lønnsslipp, husleiekontrakt, likning, legeerklæringer mv. NAV-kontoret må da vurdere om opplysninger kan dokumenteres på annen måte inntil videre, for eksempel ved en egenerklæring fra den som søker stønad.

Utbetalingsperioder - lengde på vedtak 

Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at det i denne situasjonen vurderes om stønaden skal innvilges for lengre perioder. Både for å sikre forutsigbarhet for de som mottar stønad og for å redusere saksbehandling.   Direktoratet viser for øvrig til rundskriv til sosialtjenesteloven.