Endringene innebærer at deltakere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal få redusert stønaden ved fravær som skyldes koronapandemien. Slikt fravær skal ikke føre til at deltaker mister programtid. 

Dette gjelder både når fraværet skyldes sykdom og når fraværet skyldes at deltaker ikke kan gjennomføre aktivitet eller tiltak. Det er også gjort endringer i reglene for egenmelding. 

Endringene gjelder fra 16. mars 2020. 

Ny § 17 a skal lyde:

§ 17 a Fravær som skyldes covid-19-pandemien

  • En programdeltaker beholder retten til kvalifiseringsstønad ved fravær som skyldes covid-19-pandemien, og slikt fravær regnes ikke med i programmets varighet. 
  • Egenmelding, se § 6 og § 10, kan benyttes i opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. § 6 andre ledd gjelder ikke.

Hvis det blir vedtatt flere nye endringer som følge av pandemien vil vi komme med informasjon om dette på nav.no så raskt som mulig.