Den ene endringen gjelder forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Formålet med endringen er å begrense velferdseksport, samt å stramme inn på offentlig støtte til foreldre som sender barn til land hvor de potensielt kan risikere å bli utsatt for tvang og omsorgssvikt. Endringen er et forsøk på å forebygge slike handlinger.  

Bakgrunnen for endringen er forslag fra departementet datert 09.11.201 om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad § 3 første ledd og nytt andre ledd. Endringen ble vedtatt 04.06.20, og trer i kraft 01.07.20. 

Den andre endringen er knyttet til integreringstilskudd og plikten for kommunene til å yte sosiale tjenester. Hovedbudskapet i endringen er at en person som er bosatt i en kommune og deretter flytter til en annen kommune, bare har rett til tjenester fra NAV-kontoret i tilflyttingskommunen dersom flyttingen er avtalt mellom kommunene. Dette gjelder selv om integreringstilskuddet følger folkeregistrert adresse og overføres til en ny kommune ved flytting.