Rett til stønad

Alle som deltar i et kvalifiseringsprogram mottar kvalifiseringsstønad. Stønaden er to ganger grunnbeløpet (2G) i folketrygden per år. Grunnbeløpet blir regulert 1. mai hvert år, og kvalifiseringsstønaden blir justert tilsvarende. 

Deltakere under 25 år mottar redusert stønad, 2/3 av 2G. Dette tilsvarer omtrent lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.  

Kvalifiseringsstønaden er et fast beløp. Stønaden gir deltakere i programmet en økonomisk forutsigbarhet og mulighet til å planlegge egen økonomi.

Deltakere som forsørger barn, får et barnetillegg på 27 kr per barn fem dager i uken. 

Fravær og avbrudd

Ved fravær fra programmet på grunn av sykdom eller skade, beholder deltaker retten til kvalifiseringsstønad. Deltaker må levere egenmelding eller legeerklæring. Stønaden blir redusert hvis fraværet er ugyldig.

Deltakere har ikke rett til kvalifiseringsstønad hvis programmet blir avbrutt i en periode.

Kvalifiseringsstønad og annen inntekt

Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet kan motta bostøtte, barnebidrag, barnetrygd og kontantstøtte i tillegg til kvalifiseringsstønaden, uten at kvalifiseringsstønaden blir redusert. Det samme gjelder engangsstønad ved fødsel og støtte til ekstrautgifter (som reiseutgifter og stønad til barnetilsyn) når man deltar i et tiltak.

Stønaden blir redusert ved inntekter fra arbeid eller lærlingelønn, og ved mottak av dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger.

Deltakere kan ha rett til økonomisk stønad til livsopphold hvis kvalifiseringsstønaden ikke er tilstrekkelig for å dekke nødvendige utgifter.

Utbetaling og skatt

Kvalifiseringsstønaden starter når programmet begynner, og blir utbetalt etterskuddsvis basert på registrert frammøte. 

Kommunene bestemmer hvordan og når utbetaling skal skje.

Hvis en deltaker har fått utbetalt for mye, kan NAV trekke i senere utbetalinger. Stønaden er skattepliktig og gir pensjonsopptjening.

Husbankens bostøtte

Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet kan få statlig bostøtte, på samme måte som deltakere i Introduksjonsprogrammet. Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no.  

Vedtak og klage

Vedtak om kvalifiseringsstønad, eventuelt med barnetillegg, skal være i samme vedtak som Kvalifiseringsprogrammet. NAV-kontoret må følge vanlige krav til saksbehandling. 

Deltakerne skal bli informert om at stønaden kan bli redusert på grunn av ugyldig fravær eller samordnet med arbeidsinntekt mv. eller andre offentlige ytelser. 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.