Kvalifiseringsprogrammet

Å delta i et kvalifiseringsprogram er en rettighet for dem som fyller vilkårene for program.

Formål

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et av regjeringens viktigste virkemidler for å bekjempe fattigdom og fremme sosial inkludering. Programmet ble iverksatt fordi det var behov for en forsterket innsats overfor personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Formålet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging. Programmet er på 37,5 timer per uke, og skal inneholde ulike tiltak som bidrar til å styrke den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Programmet kan gis for to år og etter en særskilt vurdering forlenges med et tredje år. 
Forskning og statistikk viser at programmet virker, og at en høy andel av deltakerne kommer i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet er forankret i lov om sosiale tjenester i NAV, og er en rettighet for de som fyller vilkårene i loven, jamfør § 29.

Hvem kan delta?

Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygd- eller arbeidsmarkedsloven.

Rett til et kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering i NAV, og at tett og koordinert bistand i programmet blir vurdert som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for å delta i arbeidslivet. Arbeidsevnevurderingen danner grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak, og om det foreligger spesielle hensyn som må ivaretas. Ved utforming av program skal det for eksempel legges særlig vekt på ivaretakelse av behovene til barn og unge som blir forsørget av deltakere i programmet.

Hva inneholder programmet?

Et godt kvalifiseringsprogram tar utgangspunkt i deltakerens livssituasjon, og innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Den vesentlige delen av programmet skal bestå av tiltak som direkte forventes å styrke deltakers muligheter for overgang til arbeid etter endt program. Programmet kan også inneholde tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Det kan settes av tid til aktiviteter som bedrer deltakers helse.

Utdanning og opplæring kan inngå som tiltak i programmet. NAV-kontoret må foreta en konkret og individuell vurdering av hvilken type utdanning eller opplæring som kan inngå. Gjennomføring av læretid kan kombineres med deltakelse i KVP.  

Økonomi

Personer som deltar i et kvalifiseringsprogram, mottar kvalifiseringsstønad. Stønaden skal sikre deltakere en forutsigbar og stabil økonomi. Ytelsen er skattepliktig, og pensjonsgivende inntekt.

  • Kvalifiseringsstønaden er på årsbasis to ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Deltakere som forsørger barn får et barnetillegg.
  • Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogrammet.