Hvordan ta i bruk innsynsløsningen?

Alle kommuner kan koble seg på innsynsløsningen når kommunens fagsystemleverandør tilbyr den. For at kommunen skal kunne koble seg på innsynsløsningen, må kommunen har tatt i bruk den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp som er integrert med fagsystemet. Den løsningen for digital søknad om økonomisk sosialhjelp hvor søknaden går til manuelt mottak i SvarInn, har ikke de tekniske forutsetningene for å kunne ta i bruk innsynsløsningen. Håndboka gir en innføring om hvordan kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret skal gå fram for å ta i bruk innsynsløsningen.

Forberedende aktiviteter:

  • Den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp er tatt i bruk 
  • Beslutning om å ta i bruk innsynsløsningen er gjort i kommunen/NAV-kontoret
  • Ta kontakt med fagsystemleverandør for oppgradering av fagsystem
  • Inngå og oppdatere avtaler med fagsystemleverandører, Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS
  • Faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret
  • Tekniske forberedelser
  • Juridiske vurderinger og personvernkonsekvensvurdering

Påkoblingsløpet

Når beslutning om å ta i bruk innsynsløsningen er tatt, må kommunene ta direkte kontakt med sin fagsystemleverandør for å avklare og inngå en avtale om hvilke tekniske forberedelser som må gjøres i fagsystemet for sosiale tjenester. Kommunen må også ta kontakt med Team Digisos for å oppdatere databehandleravtalen. Ut fra en total vurdering av behov for tid til forberedelser, avtaler kommunen/NAV-kontoret dato for installasjon og opplæring i oppgradert fagsystem. Når dette er gjort får Team Digisos melding fra fagsystemleverandør. Team Digisos vil ta kontakt med kommunen for å få på plass avtaler og informasjon.

Støttemateriell innføring og påkobling:

Støtte- og opplæringsmateriell

Team Digisos har utarbeidet en presentasjon som viser hvordan innsynsløsningen vil se ut for bruker på Ditt NAV på nav.no. Det anbefales at alle veiledere/saksbehandlere går gjennom denne for å forberede seg på de endringer innsynsløsningen vil medføre for deres arbeid.  Presentasjon av innsyn (pptx).

Annet informasjonsmateriell

Team Digisos har utarbeidet informasjonsmateriell som nav-kontoret kan velge å bruke hvis det er ønskelig. Det er laget en presentasjon til informasjonsskjermene i PM som informerer om både digital søknad og innsyn. 

Visittkort som informerer om digital søknad og innsyn, vil bli tilgjengelig i Printsenteret på Navet til høsten. 

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar knyttet til mest spurte spørsmål om Digisos. Svar på spørsmål om selve innføringsløpet finner du i håndboka.

Spørsmål kan rettes til:

digisos@nav.no