Til kommuner som vil ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Informasjon om hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndbok i innføring.

Hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Kommuner som ønsker det, kan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp og innsynsløsning.  I løpet av 2021 er det planlagt at løsningen blir utvidet videre med funksjonalitet for søknadsdialog.

Hvordan sette i gang med forberedelsene?

Håndboka gir en innføring steg for steg om hvordan hvordan kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret kan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndboken inneholder også oversikt over kostnader.

Forberedende aktiviteter

  • Beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp
  • Avtaleinngåelse med fagsystemleverandører, KS (Digifin, tilleggsavtale om bruk av Digisos) og Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret
  • Tekniske forberedelser: kommuner må konfigurere seg og aktivere søknad i FIKS.  OBS! Dette gjelder også alle kommuner som inngår i vertskommunesamarbeid, ikke bare vertskommune.  
  • Juridiske vurderinger

Påkoblingsløpet

Når beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp er tatt, må kommunene ta direkte kontakt med sin fagsystemleverandør for å avklare og inngå en avtale om hvilke tekniske forberedelser som må gjøres i fagsystemet for sosiale tjenester.

Ut fra en total vurdering av behov for tid til forberedelser, avtaler kommunen/NAV-kontoret dato for installasjon og opplæring i oppgradert fagsystem. Når dette er gjort får Team Digisos kkmelding fra fagsystemleverandør, og plasserer kommunen i en pulje for påkobling så tett opp til disse datoene som mulig. Kontaktpersoner i kommunen og ved NAV-kontoret blir da invitert til et forberedende videomøte.

Støttemateriell innføring og påkobling

Annet støtte- og opplæringsmateriell

Informasjons- og støttemateriell - opplæringsmateriell

Testmiljøet for digital søknad og innsynsløsning. Veiledning for testmiljøet (pdf).  

Digisos i interkommunalt samarbeid og kommunesammenslåinger

I håndboka ligger informasjon og anbefalinger for kommuner som har interkommunale samarbeidsløsninger som vertskommunesamarbeid samt kommuner som skal inngå i kommunesammenslåinger fra 2020.

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar knyttet til mest spurte spørsmål om Digisos. Svar på spørsmål om selve innføringsløpet finner du i håndboka.

Spørsmål kan rettes til:

digisos@nav.no