Siden mange av de folkerike byene er med, kan nå halvparten av Norges befolkning søke digitalt.

Ny leveranser gir brukerne innsyn i egen sak

Prosjekt Digisos utvikler nå leveranser knyttet til innsyn. Brukere som har søkt digitalt vil få mulighet til å se status for søknaden om sosialhjelp, om den er mottatt, under behandling og om den er ferdig behandlet. Etter hvert vil brukerne også kunne lese vedtaksbrevet digitalt.

Informasjon om at søknaden er videresendt til andre NAV-kontor i kommunen og varsel om foreløpig svar hvis saksbehandlingstiden tar lengre tid, kommer også som elementer Det kommer også en leveranse hvor saksbehandleren kan be om mer dokumentasjon knyttet til søknaden. Det er også planlagt at brukerne vil få informasjon om utbetalinger.

En enklere hverdag

Med disse digitale innsynsløsningene, vil brukerne bli mer selvhjulpne og få økt eierskap til egen sak. De vil slippe å måtte ta kontakt med NAV på telefon eller ved å besøke NAV-kontoret for å høre om status i søknaden sin og om når pengene blir utbetalt. Dette betyr en enklere hverdag for mange brukere og vil også gjøre frigjøre tid for veilederne på NAV-kontoret, slik at de kan bruke tiden på mer oppfølging.

De nye innsynsløsningene skal testes før lansering. Hvor lang testperioden blir før lanseringer avhenger av behovet for forbedringer og diskusjoner mellom aktørene i prosjektet om videre utrullingstakt. Disse diskusjonene er ventet å skje i slutten av året.

Vedlegg til søknaden

I søknader om sosialhjelp er det ofte krav om mye dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden som vedlegg. Prosjektet har gjort en kartlegging av mulige utfordringer som brukerne og saksbehandlerne opplever. Vi har allerede gjort noen forbedringer, slik at det blir tydeligere hvilke vedlegg som er lastet opp og sendt.

Med innsynsløsningen vil vi også endre strukturen i «Saksoversikt» på DittNAV. Dette vil gjøre det enklere for brukerne å finne igjen riktig søknad for ettersending av nødvendig dokumentasjon.

Hvor digitale er brukerne?

Brukerne kan selv velge om de vil søke på nettet. I dialogen med brukerne som kommer til NAV-kontoret, er det viktig å informere og motivere flere til å søke elektronisk. Vi har laget et støtteverktøy for veilederne i NAV-kontoret, slik at de kan finne ut hvor digital brukeren er og hvordan de best kan informere og motivere flere til å velge å søke på nettet. Innholdet i støtteverktøyet er hentet fra ulike NAV-kontor og andre kilder. Kontorene kan selv tilpasse det til eget behov.