Hva er digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Alle kommuner vil få tilbud om å innføre digital søknad om økonomisk sosialhjelp, utviklet av prosjektet Digisos.

Informasjon til kommunenes ledelse og administrasjon.   

De kommunene som har deltatt i utviklingen hittil, har vært aktive i hele prosessen fra konseptutvikling til en løsning som er testet på søkerne. Erfaringene blir brukt til å forbedre og videreutvikle løsningen slik at den blir mest mulig brukervennlig.

Hva kan digital søknad om økonomisk sosialhjelp bety for innbyggerne og NAV?

Denne filmen gir deg en rask introduksjon. Se animasjonsfilm om digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Støtte og innføringsmateriell - digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Slik søker man digitalt

Innbyggere i kommuner som har innført digital søknad kan søke om økonomisk sosialhjelp ved å logge seg på Ditt NAV fra nav.no/sosialhjelp. Når man trykker «send søknad», blir denne automatisk levert i fagsystemet hos riktig NAV-kontor i rett kommune.  Løsningen har vært i bruk i pilotkommuner fra juni 2018.

Vi åpner en ny kanal, men stenger ingen

Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt. Den digitale søknaden kan ikke fullt ut erstatte dagens løsning. Erfaringene fra pilotkommunene så langt er at den digitale søknaden er en ønsket tilleggskanal.

Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, skal fortsatt kunne møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad. 

Mer tid til de som trenger det mest

Jo flere innbyggere som tar i bruk den digitale søknaden fremfor papirsøknaden, desto mindre tid behøver NAV å bruke på administrasjon av papir og scanning. Dette frigjør tid som NAV-kontoret kan bruke på tettere oppfølging.

NAV blir mer tilgjengelig

Digital søknad innebærer at innbyggere som er selvhjulpne i utfyllingen ikke behøver å oppsøke NAV-kontoret for å levere søknaden. NAV-kontoret og søkeren kan avtale møte etter behov.

Trenger man hjelp til utfyllingen, kan man ringe NAV Kontaktsenter. Digital søknad er lik for alle kommuner, og dermed blir det enklere for kontaktsenteret å veilede dem som ringer. 

Selve søknaden er utformet med tanke på sosialtjenestelovens krav til tilgjengelighet.

Digital søknad er en sikker løsning

Søkeren logger seg inn på Ditt NAV med høyeste sikkerhetsnivå. Søknaden sendes kryptert rett inn i fagsystemet til rett NAV-kontor. Løsningen ivaretar kravene til personvern.

Noe informasjon er forhåndsutfylt

Når søkeren åpner en digital søknad, er noen av feltene allerede utfylt.  Det gjelder for eksempel navn, adresse, navn på ektefelle, antall barn under myndighetsalder og arbeidsgiverforhold. Informasjonen kommer fra ulike offentlige registre.

Bare relevante spørsmål 

Søkeren svarer innledningsvis på spørsmål om sin situasjon. Basert på svarene vil systemet generere de relevante oppfølgingsspørsmålene og liste over krav til vedlegg. Søkeren slipper dermed å forholde seg til spørsmål som ikke er relevante eller aktuelle. Søkeren får også hjelpetekster underveis.

Vedlegg kan sendes digitalt

Dokumentasjon av utgifter kan legges ved digitalt, enten samtidig med søknaden eller ved å ettersende dem. Dokumentasjon fra Husbanken, banker, e-verk og andre leverandører har etter hvert blitt mest tilgjengelig som digitale filer.

Kan mellomlagre søknaden

Man kan mellomlagre en påbegynt søknad og fortsette med den senere, for eksempel når man har funnet frem opplysninger, vært i kontakt med NAV eller fått hjelp av andre.

Vedlegg kan også ettersendes digitalt. De blir da automatisk lagret i brukerens sak i NAVs fagsystem.

I 2020 planlegges lansering av digital innsynsløsning som gjør det mulig å logge seg på, se status i saken sin og finne igjen dokumentene i sin sak.

Får en mer samlet oversikt

De som søker økonomisk sosialhjelp, mottar ofte andre ytelser og tjenester i NAV. Det er en fordel for brukeren å ha alle sine ytelser, saker og aktiviteter samlet i Ditt NAV på nav.no.

Hvordan kan nye kommuner ta i bruk digital søknad?

Ved utgangen av 2019 hadde 124 kommuner tatt i bruk digital søknad om sosialhjelp for sine innbyggere. 

Håndboken for nye kommuner beskriver hvordan man kan starte forberedelsene i sin kommune.

Spørsmål og svar (FAQ)

Spørsmål og svar om digital søknad sosialhjelp

Fakta

Spørsmål og svar om digital søknad sosialhjelp