- Samarbeidet mellom KS, kommunene, fagsystemleverandørene og Arbeids- og velferdsdirektoratet fortsettes. Som Team Digisos skal vi videreutvikle og forbedre tjenesten samt få med enda flere kommuner, sier leder for Team Digisos Linda Doan.

Prosjektmålene om utbredelse og bruk er nådd.

Ved utgangen av året er rundt 1/3 av kommunene koblet på digital søknad om sosialhjelp, totalt 124. Rundt 57 % av innbyggerne i landet nå kan velge å søke om sosialhjelp på nav.no/Ditt NAV. Dette er over prosjektmålet om at 42 % av innbyggerne kunne søke digitalt innen utgangen av 2019.

  Andelen som velger å søke digitalt er 48 % samlet for pilotkontorene for november. I mange kommuner er andelen som velger nett framfor papir på godt over 70 % prosent og økende. Målet i prosjektet er en digitaliseringsgrad på 36 prosent innen 2020.

Proba har et forskningsprosjekt gående om Digisos og økonomisk sosialhjelp. EU bruker oss som case studie i et arbeid om samhandling om digital utvikling mellom kommune, stat og private aktører. I Regjeringens Digitaliseringsstrategi er Digisos trukket frem som grunnlag for andres læring.

Vi har laget en ny film til inspirasjon for andre som skal lage digitale innbyggertjenester på tvers av sektorer og den viser hvordan prosjekt Digisos har jobbet.

Snart kan brukere se status i saken

Det jobbes nå med å teste løsningen hvor brukerne kan følge med på om søknaden er mottatt, under behandling og se når det er ferdig behandlet. Når dette kommer i løpet av våren 2020, kan brukerne selv sjekke status på nav.no.

  Åpningssiden på nav.no/sosialhjelp med veiviseren har fått ny drakt. Det gjør det enklere for innbyggerne å finne fram.

Hva synes NAV-kontorene?

90 NAV-kontor svarte på spørreundersøkelsen om Digisos. 75 % var fornøyde med at kommunen hadde tatt i bruk digital søknad, mens 25 % var delvis fornøyd. 62 % var enige i at digitale søknader er bedre utfylt enn papirsøknader. Halvparten svarte også at de var enige eller helt enige at digitale søknader har bedre kvalitet og ga bedre grunnlag for å fatte vedtak. 44 % var enige i at det går raskere å behandle digitale søknader enn de som kommer på papir. De som derimot ikke syntes at det går raskere å behandle digitale søknader, mente at årsaken ofte var manglende dokumentasjon og at saksbehandlingsprosessen var den samme som før.

  NAV-kontorene mente at de største hindringene for å øke bruken av digitale søknader skyldtes digitale utfordringer samt språkutfordringer hos innbyggerne. En del oppgir også at brukerne mangler bank-ID som årsak.

De viktigste grepene NAV-kontorene selv sier de har gjort for å få flere til å søke på nett, er informasjon i brukersamtaler samt veiledning og hjelp til å fylle ut i publikumsmottaket. Informasjon i vedtaksbrevet og det at papirsøknadene er mindre synlig i mottaket, er også viktige tiltak. Svarene brukes i videre utvikling av Digisos.

Til inspirasjon - 10 gode råd for få flere til å søke digitalt.

Vedlegg til søknaden.

Det er ofte mye dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Mange NAV-kontor gjør en god jobb med å forklare brukerne om hvordan de enklest og best laster opp nødvendig dokumentasjon i søknaden, slik at den kan leses av den som skal behandle den og at behandlingen ikke forsinkes. En del informasjon fra det offentlige hentes inn i søknaden, slik at brukeren ikke trenger å legge ved disse.

Det ligger også en brukerveiledning på nav.no - Ta bilde av vedleggene med mobilen.

Chat også på sosiale tjenester

NAV Kontaktsenter betjener både telefonhenvendelser og chat på sosiale tjenester. NAV Kontaktsenter forteller at sosialhjelpsområdet nå har blitt en av de største køene i Kontaktsenterets tastevalg på telefon. Chat skjer uinnlogget og derfor går Kontaktsenteret ikke inn i konkrete saker, men veileder generelt. Siden chat først ble lansert i september i år, er det foreløpig ikke så mange som bruker dette framfor telefon.