Tilskudd gir flere oppfølgingstjenester i bolig

14,5 millioner kroner i tilskudd til boligsosialt arbeid ble fordelt til kommunene i 2018.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samhandling med landets fylkesmenn fordelt i underkant av 14,5  millioner, inkludert overførte midler til kommuner i 2018.

Hovedmålsettingen for tilskuddsordningen er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta den enkeltes behov for oppfølging i bolig. Viktige innsatsområder er å bidra til redusert bruk av midlertidige botilbud, legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt og utvikle tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen. 

Det forutsettes at de som får tilskudd viderefører stillingene etter endt tilskuddsperiode.

Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig er under avvikling. Som et ledd i arbeidet med å redusere statlig detaljstyring blir deler av tilskuddet innlemmet i kommuneramma eller videreføret i  «Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.»  Det var derfor kun tiltak som mottok tilskudd i 2016 som fikk innvilget midler i 2018.