Boligsosialt arbeid omfatter alt fra å framskaffe boliger til å øke den enkeltes forutsetning for å mestre en bo - og livssituasjon.

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020), ble lagt fram i mars 2014. Strategien er eid av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Se veiviseren.no, en digital verktøykasse for boligsosialt arbeid

Formålet med strategien Bolig for velferd er at den offentlige innsatsen skal samordnes og målrettes slik at flere kan få mulighet til å bo trygt og godt, og at alle som trenger det får tilstrekkelige tjenester til å mestre boforholdet. Det boligsosiale området er komplekst. Strategien viser at det er behov for bedre samordning av den statlige innsatsen for å øke den samlede velferdspolitiske måloppnåelsen. Bolig for velferd vektlegger en trygg og egnet bolig som grunnleggende for måloppnåelse på andre områder, som helse, integrering, utdanning, arbeid, barnevern og fattigdomsbekjempelse. Målet er at kommunene skal møte en samordnet velferdsstat og få effektiv statlig drahjelp til å tilby mer treffsikre og samordnede tjenester for utsatte grupper.

Strategien har tre hovedmål og, innenfor disse, syv prioriterte innsatsområder:

1. Alle skal ha et godt sted å bo.

 • Hjelp fra midlertidig til varig bolig
 • Hjelp til skaffe egnet bolig 

2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.

 • Forhindre utkastelser
 • Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

 • Sikre god styring og målretting av arbeidet
 • Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
 • Planlegge for gode bomiljøer

I arbeidet med strategien skal det være en særlig innsats overfor barnefamilier og unge. For denne særlige innsatsen er det utarbeidet følgende resultatmål:

 • Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø.
 • Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold skal ikke vare mer enn tre måneder.
 • Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres.

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er gitt et felles ansvar for å iverksette Bolig for velferd. Husbanken er gitt et særlig ansvar for å koordinere arbeidet.

Et virkemiddel i strategien er at direktoratene skal utarbeide årlige tiltaksplaner i hele strategiperioden, som du kan finne i veiviseren.no.

Tiltaksplanen er utarbeidet i fellesskap og forplikter de gjeldende direktoratene og deres underliggende etater.