4.3 Ansvarsfordeling og samarbeid om ungdom som mottar ettervernstiltak fra barneverntjenesten

  • Ungdommen mottar kun ettervernstiltak fra barneverntjenesten
  • Ungdommen har tiltak og tjenester fra begge tjenestene samtidig
  • Ungdommen overføres fra barneverntjenesten til NAV-kontoret
  • Dersom ungdommen har behov for treningsleilighet/hybel eller lignende tiltak som barnevernet har ansvar for, er det barneverntjenesten som har ansvar for dette.
  • Dersom ungdommen har behov for kommunal bolig, eller hjelp til å finne bolig på det ordinære boligmarkedet, bør barneverntjenesten bistå ungdommen i kontakt med den ansvarlige instansen i kommunen. Noen kommuner har egne boligkontor, andre steder vil dette ligge til NAV-kontoret. Barneverntjenesten bør i god tid før ungdommen er 18 år ta kontakt med NAV-kontoret og/eller boligkontoret for å begynne planleggingen av etablering i egen bolig. Det kan være lang ventetid på kommunal bolig.