NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler som kontoret rår over. Det er den enkeltes behov som er utgangspunkt for hvilken hjelp som skal og kan gis.

NAV-kontoret har etter sosialtjenesteloven § 17 en veiledningsplikt gjennom oppsøkende virksomhet når det antas å foreligge et slikt behov. Et eksempel på dette kan være oppsøkende og motiverende arbeid overfor ungdom som unndrar seg hjelp eller ikke selv oppsøker hjelp.

Ungdom kan ha rett til de tjenester og ytelser som er omtalt i punkt 4.3. Ungdom kan imidlertid ha andre behov enn voksne, og de mest aktuelle tjenester og ytelser er:

4.2.1 Arbeidsrettet oppfølging og ytelser

Ungdom som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid har rett til en behovs- og eventuelt arbeidsevnevurdering, jf. NAV-loven § 14 a. Utfallet av denne vurderingen er styrende for den hjelpen NAV-kontoret gir den enkelte. Det kan for eksempel være nødvendig og hensiktsmessig med tiltak og virkemidler som arbeidstrening/arbeidspraksis eller jobbklubb. Ungdom kan ha rett til ytelser som dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Ungdom kan også ha rett til Kvalifiseringsprogram, jf. sosialtjenesteloven § 29 flg.

4.2.2 Tjenester etter sosialtjenesteloven

Opplysning, råd og veiledning, jf. § 17, kan for eksempel være aktuelt for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring eller står i fare for å gjøre det. Gjennom motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og nettverk.  Økonomisk rådgivning som for eksempel opplæring i økonomistyring og budsjettering, konkrete økonomiske råd eller kontakt med kreditorer kan være aktuelt for ungdom med økonomiske problemer.  Ungdom kan også ha rett økonomisk stønad etter §§ 18 og 19, for eksempel for å dekke boutgifter eller andre utgifter til livsopphold. Ungdom som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan, jf. § 28.

Se Rundskriv om sosialetjenesteloven.

4.2.3 Andre kommunale tjenester

Ungdom kan ha behov for kommunale tjenester som rusoppfølging, boligtjenester eller booppfølging, og i enkelte kommuner er disse tjenestene lagt til NAV-kontoret.

Ungdom er en prioritert gruppe i NAV. Mange NAV-kontor har organisert oppfølging av ungdom i egne team, eller har opprettet egne kontaktpersoner i NAV-kontoret som skal følge opp ungdommer. Målet er å hjelpe ungdommen tilbake til utdanning hvis videregående opplæring ikke er fullført, eller bistå ungdommen gjennom arbeidsrettet oppfølging slik at de kommer i arbeid.

NAV-kontoret har tilgang til en fordypningsmodul som omhandler møte med ungdommer i sin faglige «Veiledningsplattform». I tillegg har AFI utarbeidet et eget tipshefte (PDF) med henvisninger til gode grep i oppfølgingen av ungdom.