Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått i oppdrag fra Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet å utarbeide felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Formålet med retningslinjene er å bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester overfor barn, unge og familier som har behov for hjelp fra hjelp fra begge tjenester. Retningslinjene omfatter hjelp til familier i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon som har behov for hjelp fra både barneverntjenesten og NAV-kontoret, og ungdom som mottar ettervernstiltak.

Retningslinjene er inndelt slik:

Kapittel 1 omhandler ansvars- og oppgavedeling mellom den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Kapittel 2 inneholder informasjon om NAV-kontoret og barneverntjenestens plikt til å samarbeide, og regler om taushetsplikt og samtykke.

Kapittel 3 omhandler tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon, og sier blant annet noe om hvorvidt det er barneverntjenesten eller NAV-kontoret som har ansvar for å følge opp familien og hvem som skal dekke utgifter til fritidsaktiviteter.

Kapittel 4 omhandler tjenester til ungdom som mottar ettervernstiltak, og sier blant annet noe om hvem som har ansvar for å følge opp ungdom som mottar ettervernstiltak, og om det er barnverntjenesten eller NAV-kontoret som skal bistå ungdommen med etablering i egen bolig.

Målgruppen for retningslinjene er ansatte i barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Vi håper retningslinjene vil bidra til å styrke samarbeidet mellom tjenestene slik at barn, unge og familier får de tjenestene de har behov for.