Innsats overfor utsatt ungdom

Ungdom som står uten opplæringstilbud eller arbeid over lengre tid, løper stor risiko for å stå varig utenfor arbeidslivet. For å forebygge denne trenden er det satt i gang et utviklingsarbeid i 14 kommuner/NAV-kontor.

Målet med arbeidet er å utvikle samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler som bidrar til å fange opp ”drop-out” ungdom på et tidligere tidspunkt. Tett individuell oppfølging er et viktig stikkord i dette arbeidet, som retter seg mot ungdom i alderen 14-25 år.

Bakgrunn

Unge som ikke fullfører videregående opplæring har redusert mulighet for å få jobb og økt sjanse for dårligere levekår og helse gjennom hele livet. Å stå utenfor opplæring og arbeid i lengre tid som ung, medfører større risiko for avhengighet av offentlige ytelser gjennom hele eller store deler av livet. Ungdom har i mindre grad opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet og har en forhøyet risiko for å bli sosialhjelpsmottakere. Svært mange av de som mottar sosialhjelp tidlig i livsløpet blir gjengangere i systemet. Unge sosialklienter sliter også med dårligere helse, spesielt psykiske problemer og har et høyere forbruk av rusmidler sammenlignet med andre. Vi ser også at lav utdanning og sosialhjelpsmottak går i arv. I denne sammenheng blir arbeidet for å unngå sviktsoner, mot frafall i videregående opplæring og tiltak som bidrar til at barn og unge opplever inkludering og mestring viktig for å hindre reproduksjon av fattigdom.

Formål

Formålet er å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i NAV-kontorene og kommunene. Målet er å utvikle nye tiltak, bedre samordning av tjenestene og å styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet.

Målgruppen er utsatt ungdom i alderen 14-25 år som står i fare for å falle ut eller har falt ut av videregående opplæring, minoritetsungdom, ungdom som er i ferd med å utvikle kriminell atferd, tester ut rusmidler og unge sosialhjelpsmottakere. Det er fokus på overgangen fra barnevern til voksenliv og sviktsoneproblematikk.

Forankring

Utviklingsarbeidet ovenfor utsatt ungdom startet i 2008 som en videreføring av ”Kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom.”  (Handlingsplan mot fattigdom 2006-2007).

Utviklingsarbeidet er forankret i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kommunene og NAV-kontorene har et stort ansvar og en sentral rolle når det gjelder forebyggende arbeid, koordinering, samordning og helhetlige tjenester for ungdom. Dette ansvaret ble forsterket i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen av 1.1.2010 med et nytt ledd i formålsbestemmelsen som vektlegger NAV-kontorene sitt mandat når det gjelder barn og unge.

§ 1 Lovens formål, annet ledd: Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Sluttrapport

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har evaluert det pågående utviklingsarbeidet knyttet til oppfølging av utsatt ungdom i NAV.

Les sluttrapporten Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV (pdf).

Tipshefte til bruk i ungdomsarbeid i NAV

På bakgrunn av sluttrapporten har AFI utformet et tipshefte for NAV-ansatte som jobber med ungdom,  ledere av ungdomsteam, eller NAV-ledere som ønsker å utvide ungdomssatsningen ved sitt kontor.

Les  Oppfølging av ungdom i NAV - Tipshefte med kunnskapsbaserte anbefalinger (pdf)