Hvem er fattig i Norge?

Hvilken fattigdomsdefinisjon vi bruker, bestemmer hvem som faller innenfor eller utenfor fattigdomsgruppen. Felles for dem er likevel at det først og fremst dreier seg om lav eller manglende inntekt. I Norge har vi relativt få av gruppen ”working poor”, personer som arbeider, men som har så lave lønninger at de likevel kommer under fattigdomsgrensen.

Følgende grupper er overrepresentert i gruppen med lavinntekt i Norge:

  • småbarnsfamilier
  • enslige forsørgere
  • barnerike familier
  • aleneboende
  • personer/familier med innvandrerbakgrunn
  • sosialhjelpsmottakere
  • ulike trygde- og stønadsmottakere