Hvem er fattig i Norge?

  • småbarnsfamilier
  • enslige forsørgere
  • barnerike familier
  • aleneboende
  • personer/familier med innvandrerbakgrunn
  • sosialhjelpsmottakere
  • ulike trygde- og stønadsmottakere