Selv om Norge fortsatt er et land med relativt små økonomiske forskjeller, så viser analyser at velstandsøkningen har vært skjevt fordelt og har forsterket inntektsforskjellene. Å være fattig i dagens Norge er noe annet enn å være fattig i et utviklingsland og det er annerledes enn det var å være fattig i Norge på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Vi snakker med andre ord om relativ fattigdom. Hva som er å være fattig i et land ses i sammenheng med hva som anses å være en akseptabel levestandard. Hva som anses for å være en akseptabel levestandard bestemmes av det som er et vanlig velferdsnivå i befolkningen. 

FNs utviklingsprogram (UNDP) presenterer hvert år en rapport om levekårsutviklingen i verden. Se: UNDP: Human Development Reports. Les rapportene her.