Barnefattigdom

Det er nødvendig å forbygge barnefattigdom for å sikre barns velferd og inkludering. På lengre sikt er det viktig å forebygge fattigdom for å hindre at barn og unge blir marginalisert senere i livet.

I dag lever de aller fleste barn og ungdommer i Norge i materiell og økonomisk trygghet. De har gode oppvekstkår både i historisk og internasjonal sammenheng. Selv om få barn i Norge opplever fattigdom der de mangler hus, mat og klær, har vi en gruppe barn og unge som mangler tilgang på goder og opplevelser som andre barn og unge tar for gitt. Det kan være barn og ungdom som ikke kan delta på skoleturer eller bursdager fordi de ikke har penger til utstyr og gaver.

Omfang av barnefattigdom

I følge SSBs beregninger bodde omkring 10 prosent av alle norske barn i alderen 0-18 år i et hushold med inntekt under den årlige lavinntektsgrensen i 2008 (EU definisjon). Dette er en økning på 3 prosent fra 1999.

Å leve i vedvarende fattigdom er mer belastende enn å oppleve fattigdom i en kort periode. Det skilles derfor mellom lav inntekt i et enkelt år og varig lav inntekt, ofte kalt for vedvarende lav inntekt.

En beregning fra SSB viser at antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt, fra 67.000 barn i perioden 2004-2006 til 74.000 barn i årene 2007-2009 (EUs definisjon). Barn som er spesielt utsatt for å rammes av inntektsfattigdom er barn i familier der ingen av foreldrene er i arbeid, barn i familier med mange barn, barn av enslige foreldre, barn i familier med innvandrerbakgrunn og unge på 18 år som er under etablering i voksenlivet.

Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem med vedvarende lavinntekt, og står for det meste av økningen i antallet økonomisk utsatte barn de siste 5-6 årene. Årsaken er ofte en kombinasjon av barnerike familier og svak yrkestilknytning hos foreldrene. Rundt 43 prosent av barn i familier med vedvarende lavinntekt i 2007-2009 var barn med innvandrerbakgrunn. Til sammenligning var andelen barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen 39 prosent i årene 2004-2006.

Barn som vokser opp i en familie som mottar sosialhjelp er i en sårbar økonomisk situasjon. I 2010 var det om lag 55 865 barn som levde i hushold som mottok sosialhjelp. To studier fra 2008 omhandler hvorvidt fattigdom går i arv mellom generasjoner. Den ene studien ”Barnevern og sosialhjelp” fra NOVA ser på forholdet mellom barnevern og sosialhjelp. Den andre ” Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp” fra Fafo ser på langtidseffektene av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp. Begge studier konkluderer med at det foreligger vesentlig overføring av fattigdom, sosial ulikhet og sosial eksklusjon mellom generasjoner i Norge i dag. I Fafo rapporten kommer det frem at hele 25 prosent av 20-åringene som vokste opp i en familie som mottok sosialhjelp i 1994 selv mottok sosialhjelp innenfor perioden 2002-2004.

Tiltak mot barnefattigdom

Et av tre delmål i Handlingsplan mot fattigdom er:

  • Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg.

Gode og trygge oppvekstkår er viktig for trivsel, trygghet og utvikling. Barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer opplever i større grad utestenging fra felles arenaer og kan oftere oppleve vansker senere i livet for eksempel på skole og i arbeidslivet.

Barn som opplever fattigdom har ofte foreldre med lite eller mangelfull skolegang og svak tilknytning til arbeidslivet. For å hindre at fattigdom går i arv er det viktig å bidra til at barn og unge gjennomfører videregående opplæring og høyere utdanning. Frafall i videregående skole henger blant annet sammen med manglende grunnleggende ferdigheter allerede i grunnskolen og ofte også manglende språklige ferdigheter.

Det satses på en rekke tiltak for å forebygge manglende språklige ferdigheter. Et godt utbygd barnehagetilbud, slik at flere kan norsk når de begynner på skolen i tillegg til tiltak for å styrke opplæringen i grunnskolen.

I handlingsplanen mot fattigdom finner du følgende tiltak:

  • Tiltak for å redusere sosiale forskjeller i tilgang til utdanningssystemet
  • Særskilte tiltak overfor minoritetsspråklige barn og unge
  • Tiltak for å bidra til et inkluderende oppvekstmiljø
  • Tiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom
  • Andre tiltak overfor utsatte barn og unge