Trygdesvindel

NAV avdekker trygdesvindel gjennom saksbehandling, samarbeid med andre etater, samkjøring av registre og tips.

De aller fleste som mottar utbetalinger fra NAV er ærlige. Velferdssystemet i Norge er basert på tillit. Det betyr at NAV skal vurdere og gjøre vedtak om utbetaling ut fra den informasjonen brukeren selv gir.

Brukeren på sin side har en lovpålagt plikt til å gi korrekte opplysninger om bosituasjon, helse, arbeid, inntekt eller andre forhold som kan påvirke retten til eller størrelsen på utbetalinger fra NAV.

Hva er trygdesvindel?

Trygdesvindel er når en bruker bevisst gir feil opplysninger og dermed får for mye utbetalt. Når det er mistanke om slikt utreder NAV saken, og hvis vi mener å kunne bevise at handlingen er gjort bevisst, anmelder vi brukeren. Slike saker ender også med et krav om tilbakebetaling.

NAV avdekker trygdesvindel gjennom ordinær saksbehandling, samarbeid med andre etater, samkjøring av registre, og gjennom tips fra publikum.

Hvilke opplysninger kan etaten innhente?

For å kunne kontrollere utbetaling av ytelser, kan vi ha behov for å innhente nødvendige opplysninger om de som mottar tjenester og ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten, fra stønadsmottakeren selv, NAVs registre og fra andre.

Det kan innhentes opplysninger fra NAVs registre om forhold som er registrert i tidligere saker stønadsmottakeren har hatt med NAV. Fra andre kan det innhentes opplysninger fra arbeidsgiver, Skatteetaten med flere. Det kan også innhentes opplysninger om andre, som ektefelle.

I hvilke situasjoner NAV kan innhente opplysninger, fra hvem og hvilke type opplysninger som kan innhentes, fremgår av folketrygdloven § 21-4. 

For å avdekke trygdesvindel, er Arbeids- og velferdsetaten i tillegg gitt en utvidet adgang i folketrygdloven § 21-4 a til å innhente opplysninger, både fra andre og om andre. Forutsetningen er at det foreligger rimelig grunn til mistanke og at det er nødvendig å innhente opplysningene.

Bestemmelsen kan benyttes til å innhente opplysninger fra oppdragsgivere eller leverandører om hvem som har utført arbeid, type arbeid som er utført, timelister, faktura og lignende.  

I saker vedrørende stønad til en enslig forsørger kan det eksempelvis innhentes kopi av leiekontrakt, opplysninger fra strømleverandør, teleoperatør, nettleverandør. Om andre kan det innhentes opplysninger om hvem som har utført arbeid, hvem som har adgangskort til anlegget, hvem som er kontaktperson, om inntekt fra arbeid går inn på en annen persons konto med mer.

Tipse NAV om trygdesvindel?

NAV tar imot tips om trygdesvindel. Man kan velge å gi tips anonymt eller være åpen om sin identitet. Dersom du ønsker å være anonym, må du passe på at tipset ikke inneholder opplysninger som kan identifisere deg. Hvis du tipser NAV, får du ikke tilbakemelding om videre behandling av saken.
 
Du kan tipse oss på følgende måter:

  • Ringe telefon 406 49 113, mellom kl. 09.00–15.00, og få snakke med en veileder.
  • Sende en skriftlig henvendelse til: NAV Registerforvaltning, Tipsmottaket, Postboks 4330, 2308 Hamar.