Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen (regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, 2019).

Hvordan jobber vi for å forhindre a-krim?

Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og bekjempe a-krim. Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Hvis det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

Hvor?

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Ved sentrene jobber medarbeidere med å avdekke a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Saker som sentrene avdekker utredes videre hos den enkelte etat. I tillegg til samarbeidet ved sentrene, er det etablert tverretatlige samarbeid for å bekjempe a-krim flere steder i landet.

Hva betyr a-krim for NAV?

For NAV er a-krim både trygdesvindel med stønader og misbruk av tiltaksmidler. Vi ser svindel med stønader gjennom bruk av fiktive arbeidsforhold eller inntektsgrunnlag, svart arbeid eller fiktive identiteter. I noen tilfeller samarbeider arbeidsgiveren og arbeidstakeren om kriminaliteten.

Misbruk av tiltaksmidler kan for eksempel være at en arbeidsgiver utnytter en praksisplass som billig arbeidskraft, og selv beholder lønnstilskuddet fra NAV.

Både ved svindel med stønader og misbruk av tiltaksmidler blir penger fra NAV brukt til å redusere lønnskostnadene i bedriften, og til personlig vinning. Velferdsordningene utnyttes til å finansiere useriøse og kriminelle aktører. Dette kan bidra til å utkonkurrere seriøse virksomheter.

Hvorfor er a-krim viktig for NAV?

NAVs hovedoppgave er å hjelpe brukerne tilbake i jobb. Et sunt og trygt arbeidsmarked er viktig for at de som står utenfor arbeidslivet igjen skal kunne delta som arbeidstakere. 

Har du mistanke om a-krim og ønsker å tipse en av etatene?

For å forebygge og bekjempe a-krim er etatene avhengig av god dialog med forbrukere, enkeltpersoner og arbeids- og næringslivet. Hver enkelt etat tar imot tips for sitt ansvarsområde. Hvis tipset angår flere myndigheter, tar etaten som har mottatt tipset ansvar for å involvere de andre etatene.

Under finner du kontaktinformasjon til etatene.

Arbeidstilsynet Ved mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven som gjelder for eksempel arbeidskontrakter, lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet, kan du tipse Arbeidstilsynet.

NAV Ved mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger, kan du tipse NAV.

Politiet Ved mistanke om useriøse virksomheter i ditt nærmiljø, kan du tipse politiet. Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Skatteetaten Ved mistanke om manglende innrapportering i a-ordningen, unndragelse av skatt, avgifter, svart arbeid eller andre skattemessige avvik, kontakt Skatteetaten.