Arbeidslivskriminalitet

Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten samarbeider, og tar imot tips om a-krim.

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen (regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 2021).

Hvordan jobber vi for å forhindre a-krim?

Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og bekjempe a-krim. Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Hvis det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

Hvor?

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Ved sentrene jobber medarbeidere med å avdekke a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Saker som sentrene avdekker utredes videre hos den enkelte etat. I tillegg til samarbeidet ved sentrene, er det etablert tverretatlige samarbeid for å bekjempe a-krim flere steder i landet.

Hva betyr a-krim for NAV?

For NAV er a-krim både trygdesvindel med stønader og misbruk av tiltaksmidler. Vi ser svindel med stønader gjennom bruk av fiktive arbeidsforhold eller inntektsgrunnlag, svart arbeid eller fiktive identiteter. I noen tilfeller samarbeider arbeidsgiveren og arbeidstakeren om kriminaliteten.

Misbruk av tiltaksmidler kan for eksempel være at en arbeidsgiver utnytter en praksisplass som billig arbeidskraft, og selv beholder lønnstilskuddet fra NAV.

Både ved svindel med stønader og misbruk av tiltaksmidler blir penger fra NAV brukt til å redusere lønnskostnadene i bedriften, og til personlig vinning. Velferdsordningene utnyttes til å finansiere useriøse og kriminelle aktører. Dette kan bidra til å utkonkurrere seriøse virksomheter.

Hvorfor er a-krim viktig for NAV?

NAVs hovedoppgave er å hjelpe brukerne tilbake i jobb. Et sunt og trygt arbeidsmarked er viktig for at de som står utenfor arbeidslivet igjen skal kunne delta som arbeidstakere. 

Hvilke opplysninger kan etaten innhente?

For å kunne kontrollere utbetaling av ytelser, kan vi ha behov for å innhente nødvendige opplysninger om de som mottar tjenester og ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten, fra stønadsmottakeren selv, NAVs registre og fra andre.

Det kan innhentes opplysninger fra NAVs registre om forhold som er registrert i tidligere saker stønadsmottakeren har hatt med NAV. Fra andre kan det innhentes opplysninger fra arbeidsgiver, Skatteetaten med flere. Det kan også innhentes opplysninger om andre, som ektefelle.

I hvilke situasjoner NAV kan innhente opplysninger, fra hvem og hvilke type opplysninger som kan innhentes, fremgår av folketrygdloven § 21-4. 

For å avdekke trygdesvindel, er Arbeids- og velferdsetaten i tillegg gitt en utvidet adgang i folketrygdloven § 21-4 a til å innhente opplysninger, både fra andre og om andre. Forutsetningen er at det foreligger rimelig grunn til mistanke og at det er nødvendig å innhente opplysningene.

Bestemmelsen kan benyttes til å innhente opplysninger fra oppdragsgivere eller leverandører om hvem som har utført arbeid, type arbeid som er utført, timelister, faktura og lignende.  

I saker vedrørende stønad til en enslig forsørger kan det eksempelvis innhentes kopi av leiekontrakt, opplysninger fra strømleverandør, teleoperatør, nettleverandør. Om andre kan det innhentes opplysninger om hvem som har utført arbeid, hvem som har adgangskort til anlegget, hvem som er kontaktperson, om inntekt fra arbeid går inn på en annen persons konto med mer.

Har du mistanke om a-krim og ønsker å tipse en av etatene?

For å forebygge og bekjempe a-krim er etatene avhengig av god dialog med forbrukere, enkeltpersoner og arbeids- og næringslivet. Hver enkelt etat tar imot tips for sitt ansvarsområde. Hvis tipset angår flere myndigheter, tar etaten som har mottatt tipset ansvar for å involvere de andre etatene.

Under finner du kontaktinformasjon til etatene.

Arbeidstilsynet Ved mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven som gjelder for eksempel arbeidskontrakter, lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet, kan du tipse Arbeidstilsynet.

NAV Ved mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger, kan du tipse NAV.

Politiet Ved mistanke om useriøse virksomheter i ditt nærmiljø, kan du tipse politiet. Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Skatteetaten Ved mistanke om manglende innrapportering i a-ordningen, unndragelse av skatt, avgifter, svart arbeid eller andre skattemessige avvik, kontakt Skatteetaten.