Dette er utfordringer som kan være vanskelig å snakke om og få i gang en prosess på. Derfor er det lurt å spørre direkte på en respektfull måte om brukernes rusbruk. Rusmisbruk handler ofte om moderat bruk av rusmidler og sjeldnere tyngre bruk av rusmidler.

Jo mer alvorlig rusproblemet er, desto høyere er forekomsten av psykiske problemer. Og jo alvorligere psykiske helseproblemer, jo høyere rusmisbruk. Rusmisbruk kan ses på som en medisinering mot psykisk smerte og en vanskelig livssituasjon. Personer som bruker narkotiske stoffer har høyere forekomst av psykiske lidelser enn personer som bruker alkohol.

Det viktigste du kan gjøre i møte med brukere som har rusproblemer er å opparbeide en god relasjon. Det er svært viktig å møte brukeren ”der brukerne er” i livssituasjonen, mestringsnivå og behov. Samtalene bør fokusere på det konkrete og praktiske, samt hvilken støtte brukeren mener å trenge.

Noen har et ønske om å slutte med rusmidler. Da er det viktig å finne ut mer om brukernes ambivalens i forhold til å redusere rusbruk og å komme i tiltak eller arbeid. En arbeidsrettet aktivitet som brukeren mestrer gir motivasjon for økt rusfrihet. 

Samarbeid med fagfolk på området og andre relevante samarbeidspartnere er nødvendig, og det finnes flere ressurser som kan gi råd og bistand til veiledere. Ved institusjonsopphold må veileder, brukerne og institusjon snakke sammen. Ressurser på rusområdet finnes i kommunen, og alle helseforetak har rådgivere som du som veileder kan kontakte for råd om samtaler og behandlingsmuligheter.

Sjekk med NAV-kontoret ditt hva slags tilbud de har.

 Les mer om rus og psykisk helse hos Helsedirektoratet

Tips

Finn ut om brukeren har rusfrie perioder eller dager som kan utnyttes til å delta i arbeidsrettet tiltak. Hvem kan du og brukerne samarbeide med som har kompetanse på rus og psykisk helse? Fokuser på praktisk bistand som økonomi, bolig, tannlege og lignende samtidig som det jobbes med helseutfordringer og arbeidsretting.

Mål for arbeidet videre

Det må jobbes med at brukerne kan være med på endringer som over tid gjør at brukerne

  • håndterer mer av sitt rusmisbruk
  • er motivert for å komme inn i arbeid
  • utvikler et godt sosialt nettverk og gode boforhold
  • gradvis medvirker mer aktivt og tar ansvar i tiltakene

I tillegg er det ofte avgjørende at

  • det er en velfungerende ansvarsgruppe/IP
  • tiltakene er forutsigbare for brukerne
  • det er tilgang på psykisk helsetjeneste