NAV er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

NAV-kontoret

NAV-kontorene er brukerens fysiske møtepunkt med NAV og leverer tjenester på vegne av både arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Kontoret håndterer også henvendelser på telefon og i elektroniske kanaler. NAV-kontorets hovedoppgave er å følge opp og yte bistand til brukere som trenger ekstra bistand for å komme i arbeid eller aktivitet.

Kontoret bistår alle typer arbeidssøkere. Hver eneste dag møter veilederen mennesker i krevende livssituasjoner som trenger ekstra hjelp for å kunne delta i eller komme tilbake til arbeidslivet. Alle kommuner har lagt økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad til NAV-kontoret. Mange kommuner har også lagt flere tjenester til NAV-kontoret.

Noen arbeidsoppgaver:

  • Motivere og veilede brukeren i selvbetjeningstjenester på nav.no. 
  • Avklare, veilede og følge opp ulike brukere. Veiledning kan foregå både individuelt og i grupper: Gi bistand til jobbsøk og hjelp med utfylling av CV og søknader. Følge opp sykefravær. Vurdere brukers behov og arbeidsevne. Legge planer sammen med brukere. Iverksette tiltak eller virkemidler.
  • Gi økonomisk rådgivning og utbetaling av økonomisk sosialhjelp m.m. Være i kontakt med arbeidsgivere og samarbeidspartnere.
  • Koordinere komplekse saker og samarbeide med andre offentlige etater og private aktører.

Veilederne jobber med oppfølging og veiledning av brukere – både av enkeltmennesker og arbeidsgivere. Vi trenger medmennesker som har empati og forståelse for situasjonen til brukerne våre, og som er positive og løsningsdyktige.

Mange utdannelser fra universitet og høgskole er aktuelle.

NAV Kontaktsenter informerer og veileder brukere per telefon eller digitale kommunikasjonskanaler om regelverk, saksbehandlingstider og utbetalingsdatoer.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging arbeider for at personer med ulike former for funksjonsnedsettelser kan mestre hverdag og jobb og ha et aktivt, selvstendig liv.

NAV Arbeidsrådgivning skal bidra til å lette tilpasningen til arbeidslivet for brukere med helsemessige, psykiske eller sosiale utfordringer.

NAV Arbeidslivssenter bistår bedrifter og virksomheter med å nå målene i IA-avtale: Redusere sykefravær, rekruttere og beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. NAV Intro er kompetansesenter for arbeidssøkende innvandrere. Brukere blir henvist fra de lokale NAV-kontorene (Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand).

NAV Eures er representert i alle fylker og jobber med mobilitet av arbeidskraft innen EØS-området, og samarbeider internasjonalt.

Rådgivende leger bistår med medisinske vurderinger og har kontakt med behandlende leger i helsetjenesten.

Ytelsesenheter

Ytelsesenhetene jobber med saksbehandling og fatter vedtak om økonomiske ytelser. Eksempel på ytelser er dagpenger, uføretrygd, grunn- og hjelpestønad, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte og barnebidrag. Les mer om enhetene.

Økonomienheter

Se oppgavene til økonomilinjen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, gir innspill i budsjett- og utviklingssaker, legger rammer og strategier for NAVs tjenester og ytelser, utvikler arbeids- og velferdsetatens ordninger og tjenester, utarbeider arbeidsmarkedsanalyser og statistikk, støtter etaten på områdene kommunikasjon, HR, administrasjon, økonomi og anskaffelser.

Etterspurt kompetanse er for eksempel samfunnsvitere, sosiologer, jurister, økonomer, IT- og prosjektkompetanse.

IT-avdelingen har ansvaret for en av landets største og mest komplekse systemporteføljer. Avdelingens ansatte jobber med daglig drift av operative systemer, og nyutvikling av moderne løsninger for en lang rekke sentrale tjenester og tilbud i velferdssamfunnet vårt.

For å styrke og akselerere utviklingsarbeidet i NAV har NAV IT valgt en ny organisasjonsmodell. Sentrale elementer i den nye modellen er større eierskap til egen utvikling, kontinuerlige leveranser og tettere dialog med brukerne våre.Målet er å utvikle neste generasjons velferdstjenester – i topp verdensklasse og med ledende IT-løsninger.

Vil du utvikle det som betyr noe? Nå søker vi samfunnsengasjerte utviklere til å bli med og lage neste generasjons velferdsløsninger. Har du lyst til å gjøre en forskjell? Les mer og se ledige stillinger.

Ledelse

NAV trenger dyktige ledere som er tydelige, tilstede og løsningsdyktige, og gode på mellommenneskelige relasjoner. NAV har 1400 ledere på ulike nivåer.