Utland/internasjonalt

Ytelse Periode Antall
Alderspensjon (bruker bosatt i Norge) Uker 12
Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet) Uker 22
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - eksport Uker 8
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - inkludert vedtak § 11-5 Uker 8
Barnebidrag Måneder 6
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder 1
Barnetrygd (sjømenn, sokkel og flygere)1 Måneder 11
Dagpenger - utstedelse av attest PD U1 Uker 4
Dagpenger - utstedelse av attest PD U2 Uker 4
Dagpenger ved permittering Uker 4
Engangsstønad Måneder 3
Foreldrepenger Måneder 6
Foreldrepenger - revurdering ved flytting til utlandet Måneder 1
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i Norge) Uker 5
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i utlandet) Uker 23
Gravferdsstønad Uker 10
Grunn- og hjelpestønad Måneder 8
Hjelpemidler Måneder 3
Kontantstøtte (sjømenn, sokkel og flygere)1 Måneder 6
Medlemskap i folketrygden Måneder 4
Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger Måneder 2
Svangerskapspenger 4 Måneder 3
Sykepenger - førstegangssøknad (ny sykepengesak) Uker 9
Tilleggsstønader Uker 16
Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet) Måneder 15
Yrkesskade - menerstatning Måneder 18
Yrkesskade - skademelding Måneder 2
Yrkessykdom Måneder 9