Utland/internasjonalt

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for internasjonale saker.

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser og saksbehandlingstidene vil endre seg. Det er spesielt vanskelig å beregne saksbehandlingstid på dagpenger. Vi prioriterer å behandle alle henvendelser, og vil fremover ikke sende brev om forlenget saksbehandlingstid. Vi ber om at du er tålmodig. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

 

Saksbehandlingstidene er lengre for utlandssaker enn nasjonale saker fordi dokumentasjon (SED-dokumenter) må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. I enkelte saker må det påberegnes lengre behandlingstid enn det som er opplyst i oversikten under.

Ytelse Periode Antall
Alderspensjon (bruker bosatt i Norge) Uker 12
Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet) Uker 22
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - eksport Uker 8
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - inkludert vedtak § 11-5 Uker 8
Barnebidrag Måneder 6
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder 1
Barnetrygd (sjømenn, sokkel og flygere)1 Måneder 11
Dagpenger - utstedelse av attest PD U1 Uker 4
Dagpenger - utstedelse av attest PD U2 Uker 4
Dagpenger ved permittering Uker 4
Engangsstønad Måneder 3
Foreldrepenger Måneder 6
Foreldrepenger - revurdering ved flytting til utlandet Måneder 1
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i Norge) Uker 5
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i utlandet) Uker 23
Gravferdsstønad Uker 10
Grunn- og hjelpestønad Måneder 8
Hjelpemidler Måneder 3
Kontantstøtte (sjømenn, sokkel og flygere)1 Måneder 6
Medlemskap i folketrygden Måneder 3
Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger Måneder 2
Svangerskapspenger 4 Måneder 3
Sykepenger - førstegangssøknad (ny sykepengesak) Uker 9
Tilleggsstønader Uker 16
Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet) Måneder 18
Yrkesskade - menerstatning Måneder 18
Yrkesskade - skademelding Måneder 2
Yrkessykdom Måneder 9

9 1 Gjelder saker for sjømenn på norskregistrert skip, sokkelarbeidere på norsk sokkel og flygere med norsk base. Øvrige saker for EØS-borgere behandles fylkesvis.