Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser, og saksbehandlingstidene vil endre seg. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

 

Yting

Periode Antal
Alderspensjon1+2 Månader 0
Arbeidsavklaringspengar (AAP) Veker 8
Attlevandepensjon Månader 1
Avtalefesta pensjon (AFP) 1 Månader  0
Barnebidrag Månader  5
Barnebidrag - bidragsforskot Månader  1
Barnetrygd - ordinær etter søknad Månader  2
Barnetrygd - EØS 2 Månader 6
Barnetrygd - utan søknad 3 Månader 1
Barnetrygd - utvida Månader  2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpassa kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpassing 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskot til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpengar 7 Dagar  30
Eingongsstønad Veker 4
Einsleg forsørgar - barnetilsyn og stønad til skulepengar 6 Månader 3
Einsleg forsørgar - overgangsstønad Månader 2
Foreldrepengar 4 Veker  4
Forsikring - friviljug yrkesskadetrygd Månader  1
Forsikring - sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande/små bedrifter) Månader  1
Gravferdsstønad Veker  5
Grunn- og hjelpestønad Månader  8
Hjelpemidlar i heimen Veker 6
Hjelpemidlar i heimen - reiseutgifter Veker 6
Kontantstønad - EØS 2 Månader 6
Kontantstønad - Ordinær Månader 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertaking) Månader  3
Pleiepenger og opplæringspenger Månader  3
Omsorgspenger Månader 3
Supplerande stønad Månader 3
Svangerskapspengar 4 Veker 4
Sjukepengar - forlenging Veker 2
Sjukepengar - førstegongssøknad Veker 4
Sjukepengar - reisetilskot Veker  8
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar dag 1-16 Veker 8
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar frå dag 17 Veker 4
Sjukepengar - søknad unntak arbeidsgjevarperioden Veker 12
Tilleggsstønader Veker 3
Tiltakspengar Veker  2
Uføre Månader  5
Uføre - bornetillegg og ektefelletillegg Månader  2
Yrkesskade - menerstatning Månader 12
Yrkesskade - skademelding Månader  2
Yrkessjukdom - menerstatning Månader 9
Yrkessjukdom - skademelding Månader 9

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

6 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".

7 Vi forventer en saksbehandlingstid på rundt fire uker for alle typer dagpengesaker. Vi prioriterer å behandle søknader fra de som fortsatt er arbeidsledige eller permittert.