Vestland

Periode Antal
Alderspensjon1+2 Månader 0
Arbeidsavklaringspengar (AAP) Veker 8
Attlevandepensjon Månader 1
Avtalefesta pensjon (AFP) 1 Månader  0
Barnebidrag Månader 8
Barnebidrag - bidragsforskot Månader  1
Barnetrygd - ordinær etter søknad Månader  2
Barnetrygd - EØS 2 Månader 6
Barnetrygd - utan søknad 3 Månader 1
Barnetrygd - utvida Månader  2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpassa kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpassing 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskot til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpengar Dagar  30
Eingongsstønad Veker 4
Einsleg forsørgar - barnetilsyn og stønad til skulepengar 6 Månader 2
Einsleg forsørgar - overgangsstønad Månader 2
Foreldrepengar 4 Veker  4
Forsikring - friviljug yrkesskadetrygd Månader  1
Forsikring - sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande/små bedrifter) Månader  1
Gravferdsstønad Veker  7
Grunn- og hjelpestønad Månader  8
Hjelpemidlar i heimen Veker 9
Hjelpemidlar i heimen - reiseutgifter Veker 8
Kontantstønad - EØS 2 Månader 6
Kontantstønad - Ordinær Månader 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertaking) Månader  3
Pleiepenger og opplæringspenger Månader  1,5
Omsorgspenger Månader 1,5
Supplerande stønad Veker 4
Svangerskapspengar 4 Veker 4
Sjukepengar - forlenging Veker 2
Sjukepengar - førstegongssøknad Veker 4
Sjukepengar - reisetilskot Veker  8
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar dag 1-16 Veker 8
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar frå dag 17 Veker 4
Sjukepengar - søknad unntak arbeidsgjevarperioden Veker 12
Sjukepenger - bestridelse Veker 6
Tilleggsstønader Veker 4
Tiltakspengar Veker  2
Uføre Månader  4
Uføre - bornetillegg og ektefelletillegg Månader  4
Yrkesskade - menerstatning Månader 12
Yrkesskade - skademelding Månader  2
Yrkessjukdom - menerstatning Månader 9
Yrkessjukdom - skademelding Månader 9