YtingPeriodeAntal
Alderspensjon 1+2Månader0
Arbeidsavklaringspengar (AAP)Veker8
AttlevandepensjonMånader1
Avtalefesta pensjon (AFP) 1Månader 0
BarnebidragMånader 5
Barnebidrag - bidragsforskotMånader 1
Barnetrygd - ordinær etter søknadMånader 2
Barnetrygd - EØS 2Månader6
Barnetrygd - utan søknad 3Månader1
Barnetrygd - utvidaMånader 2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpassa kassebil 5Måneder7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpassing 5Måneder6
Bilstønad: Tilskot til bil til arbeid og utdanning 5Måneder3
Dagpengar
Dagar 21
EingongsstønadVeker4
Einsleg forsørgar - barnetilsyn og stønad til skulepengar 6Månader1.5
Einsleg forsørgar - overgangsstønadMånader1,5
Foreldrepengar 4Veker 4
Forsikring - friviljug yrkesskadetrygdMånader 1
Forsikring - sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande/små bedrifter)Månader 1
GravferdsstønadVeker 4
Grunn- og hjelpestønadMånader 4
Hjelpemidlar i heimenVeker8
Hjelpemidlar i heimen - reiseutgifterVeker 4
Kontantstønad - EØS 2Månader6
Kontantstønad - OrdinærMånader2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertaking)Månader 3
Pleiepengar (inkl. opplæring og omsorg)Månader 1
Supplerande stønadMånader1
Svangerskapspengar 4Veker4
Sjukepengar - forlengingVeker2
Sjukepengar - førstegongssøknad
Veker4
Sjukepengar - reisetilskotVeker 4
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar dag 1-16Veker4
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar frå dag 17Veker4
Sjukepengar - søknad unntak arbeidsgjevarperiodenVeker4
TilleggsstønaderVeker8
TiltakspengarVeker 4
UføreMånader 8
Uføre - bornetillegg og ektefelletilleggMånader 2
Yrkesskade - menerstatningMånader12
Yrkesskade - skademeldingMånader 2
Yrkessjukdom - menerstatningMånader12
Yrkessjukdom - skademeldingMånader12


1
 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Sakshandsamingstida påverkast av tida det tek før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) frå EU-/EØS-land.

3 Som hovudregel innvilgast barnetrygd automatisk seinast to månader etter fødsel for born fødd i Noreg.

4 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5 Den oppgjevne sakshandsamingstida på spesialtilpassa kassebil gjeld frem til vedtak er fatta. Sakshandsamingstida for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv månader i kompliserte saker.

6 Einslege forsørgare kan òg ha søkt tilleggsstønader der sakshandsamingstida er opplyst under ytinga "Tilleggsstønader".