Utland/internasjonalt

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for internasjonale saker.

Vi mottar for tiden mange søknader om dagpenger. Det kan bety at saksbehandlingstiden for søknader om dagpenger kan øke i tiden framover. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

 

Saksbehandlingstidene er lengre for utlandssaker enn nasjonale saker fordi dokumentasjon (SED-dokumenter) må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. I enkelte saker må det påberegnes lengre behandlingstid enn det som er opplyst i oversikten under.

Ytelse Periode Antall
Alderspensjon (bruker bosatt i Norge) Uker 12
Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet) Uker 22
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - eksport Uker 8
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - inkludert vedtak § 11-5 Uker 8
Barnebidrag Måneder 6
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder 1
Barnetrygd (sjømenn, sokkel og flygere)1 Måneder 11
Dagpenger - utstedelse av attest PD U1 Uker 4
Dagpenger - utstedelse av attest PD U2 Uker 4
Dagpenger ved permittering Uker 4
Engangsstønad Måneder 3
Foreldrepenger Måneder 6
Foreldrepenger - revurdering ved flytting til utlandet Måneder 1
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i Norge) Uker 5
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i utlandet) Uker 23
Gravferdsstønad Uker 10
Grunn- og hjelpestønad Måneder 8
Hjelpemidler Måneder 3
Kontantstøtte (sjømenn, sokkel og flygere)1 Måneder 6
Medlemskap i folketrygden Måneder 3
Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger Måneder 2
Svangerskapspenger 4 Måneder 3
Sykepenger - førstegangssøknad (ny sykepengesak) Uker 9
Tilleggsstønader Uker 16
Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet) Måneder 15
Yrkesskade - menerstatning Måneder 18
Yrkesskade - skademelding Måneder 2
Yrkessykdom Måneder 9

9 1 Gjelder saker for sjømenn på norskregistrert skip, sokkelarbeidere på norsk sokkel og flygere med norsk base. Øvrige saker for EØS-borgere behandles fylkesvis.