Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser, og saksbehandlingstidene vil endre seg. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

 

Ytelse

Periode Antall
Alderspensjon 1+2 Måneder  0
Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uker 8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1 Måneder  0
Barnebidrag Måneder  6
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder  1
Barnetrygd - EØS 2 Måneder 9
Barnetrygd - ordinær etter søknad Måneder 5
Barnetrygd - uten søknad 3 Måneder 0
Barnetrygd - utvidet Måneder 5
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpenger  7 Dager  30
Engangsstønad Uker 4
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 6 Måneder 3
Enslig forsørger - overgangsstønad Måneder 2
Foreldrepenger 4 Uker 4
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygd Måneder  1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter Måneder 1
Gjenlevendepensjon Måneder  1
Gravferdsstønad Uker  5
Grunn- og hjelpestønad Måneder 8
Hjelpemidler i hjemmet Uker 8
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifter Uker 8
Kontantstøtte - EØS 2 Måneder 9
Kontantstøtte - Ordinær Måneder 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse) Måneder  3
Pleiepenger og opplæringspenger Måneder 3
Omsorgspenger Måneder 3
Supplerende stønad Måneder 3
Svangerskapspenger 4 Uker 4
Sykepenger - forlengelse Uker 2
Sykepenger - førstegangssøknad Uker 4
Sykepenger - reisetilskudd Uker  8
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16 Uker 8
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17 Uker 4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperioden Uker 12
Tilleggsstønader Uker 4
Tiltakspenger Uker 4
Uføre Måneder  4
Uføre - barnetillegg og ektefelletillegg Måneder  4
Yrkesskade - menerstatning Måneder  12
Yrkesskade - skademelding Måneder  2
Yrkessykdom - menerstatning Måneder 9
Yrkessykdom - skademelding Måneder 9

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

6 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".

7 Vi forventer en saksbehandlingstid på rundt fire uker for alle typer dagpengesaker. Vi prioriterer å behandle søknader fra de som fortsatt er arbeidsledige eller permittert.