Nordland

Periode Antall
Alderspensjon 1+2 Måneder 0
Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uker 8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1 Måneder  0
Barnebidrag Måneder 4
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder  1
Barnetrygd - EØS 2 Måneder 8
Barnetrygd - ordinær etter søknad Måneder  3
Barnetrygd - uten søknad 3 Måneder 1
Barnetrygd - utvidet Måneder  3
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpenger Dager  30
Engangsstønad Uker 4
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 6 Måneder 2
Enslig forsørger - overgangsstønad Måneder 2
Foreldrepenger 4 Uker 4
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygd Måneder  1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter) Måneder  1
Gjenlevendepensjon Måneder  1
Gravferdsstønad Uker  7
Grunn- og hjelpestønad Måneder  8
Hjelpemidler i hjemmet Uker 9
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifter Uker 4
Kontantstøtte - EØS 2 Måneder 8
Kontantstøtte - Ordinær Måneder  2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse) Måneder  3
Pleiepenger og opplæringspenger Måneder 1,5
Omsorgspenger Måneder 1,5
Supplerende stønad Uker 4
Svangerskapspenger 4 Uker 4
Sykepenger - forlengelse Uker 2
Sykepenger - førstegangssøknad Uker  4
Sykepenger - reisetilskudd Uker  4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16 Uker 4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17 Uker 4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperioden Uker 12
Sykepenger - bestridelse Uker 6
Tilleggsstønader Uker 4
Tiltakspenger Uker  2
Uføre Måneder 3
Uføre - barnetillegg Måneder 2
Yrkesskade - menerstatning Måneder 12
Yrkesskade - skademelding Måneder 2
Yrkessykdom - menerstatning Måneder 9
Yrkessykdom - skademelding Måneder 9