Møre og Romsdal

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.

Vi mottar for tiden mange søknader om dagpenger. Det kan bety at saksbehandlingstiden for søknader om dagpenger kan øke i tiden framover. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

 

Ytelse Periode Antall
Alderspensjon 1+2 Måneder 0
Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uker 8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1 Måneder  0
Barnebidrag Måneder 4
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder  1
Barnetrygd - EØS 2 Måneder 6
Barnetrygd - ordinær etter søknad Måneder  1
Barnetrygd - uten søknad 3 Måneder -
Barnetrygd - utvidet Måneder  2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpenger Dager 30
Engangsstønad Uker 4
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 6 Måneder 2
Enslig forsørger - overgangsstønad Måneder 2
Foreldrepenger 4 Uker 4
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygd Måneder  1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter) Måneder  1
Gjenlevendepensjon Måneder  1
Gravferdsstønad Uker  5
Grunn- og hjelpestønad Måneder  8
Hjelpemidler i hjemmet Uker 13
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifter Uker 13
Kontantstøtte - EØS 2 Måneder 6
Kontantstøtte - Ordinær Måneder  2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse) Måneder  3
Pleiepenger og opplæringspenger Måneder 1
Omsorgspenger Måneder 1
Supplerende stønad Uker 4
Svangerskapspenger 4 Uker 4
Sykepenger - forlengelse Uker 2
Sykepenger - førstegangssøknad 7 Uker 2
Sykepenger - reisetilskudd Uker  8
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16 Uker 4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17 Uker 4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperioden Uker 4
Sykepenger - bestridelse Uker 6
Tilleggsstønader Uker 3
Tiltakspenger  Uker  5
Uføre Måneder  4
Uføre - barnetillegg Måneder 4
Yrkesskade - menerstatning Måneder  12
Yrkesskade - skademelding Måneder  2
Yrkessykdom - menerstatning Måneder 9
Yrkessykdom - skademelding Måneder 9

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

6 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".

7 Inkludert tilbakedatert sykmeldinger, yrkesskade/sykdom, avventende sykmelding og enkeltstående behandlingsdager.