Klage og anke

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.

Forventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt. Dette skyldes at NAV har måttet prioritere å behandle søknader om dagpenger. Vi jobber så raskt vi kan med klagesakene, og saksbehandlingstidene vil endre seg. Vi ber om at du er tålmodig. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

Det er vanskelig å beregne behandlingstiden for klager på dagpengevedtak. Så fort vi har et anslag, vil vi legge ut informasjon om dette.

 

 

NAV-enhet

NAV Klageinstans

Klage

Klage

Anke

Ytelse

Periode

Antall

Antall

Antall

Alderspensjon

Uker

10

20

20

Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet)

Uker

12

20

20

Arbeidsavklaringspenger (AAP)1

Uker

18

15

15

Avtalefestet pensjon (AFP)

Uker

10

12

12

Barnebidrag 1

Uker

15

18

-

Barnebidrag - bidragsforskudd

Uker

12

18

-

Barnetrygd

Uker

10

16

16

Bilstønad1

Uker

16

18

18

Dagpenger

Uker

Uavklart

Uavklart

Uavklart

Enslig forsørger - overgangsstønad

Uker

10

18

18

Foreldrepenger og engangsstønad 1

Uker

20

20

25

Gjenlevendepensjon

Uker

12

20

20

Gravferdsstønad

Uker

10

10

10

Grunn- og hjelpestønad

Uker

10

15

15

Hjelpemidler

Uker

12

18

20

Kontantstøtte 1

Uker

15

10

-

Medlemsskap

Uker

12

14

14

Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger

Uker

10

12

12

Supplerende stønad

Uker

10

12

12

Svangerskapspenger 1

Uker

21

20

25

Sykepenger

Uker

10

18

25

Tilleggsstønader 2

Uker

8

20

20

Tiltakspenger

Uker

26

14

-

Uføretrygd

Uker

10

30

30

Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet)

Uker

20

30

30

Yrkesskade - menerstatning og skademelding

Uker

16

20

20

Yrkessykdom - menerstatning og skademelding

Uker

10

20

20

 

1. Oppgitt tid er basert på lengste saksbehandlingstid i NAV-enheten. I de fleste tilfeller vil klagen bli behandlet før den angitte tiden.

2. Om det er adgang for å anke til Trygderetten eller ikke, går fram av vedtaket fra NAV Klageinstans.

I NAV- enheter varierer forventet saksbehandlingstid for klage om tilbakekreving mellom 10 og 20 uker. I NAV Klageinstans er forventet saksbehandlingstid for klage- og ankesaker om tilbakekreving den samme som for den ytelsen som er feilutbetalt. Forventet saksbehandlingstid for klage -og ankesaker som ikke er med i oversikten - og for krav om sakskostnader i NAV Klageinstans - er 14 uker.

Når blir EØS-sakene behandlet i NAV Klageinstans? 

Dersom saken tidligere har blitt behandlet av NAV Klageinstans eller Trygderetten, skal NAV Klageinstans vurdere saken på nytt. 

Vi har redusert bemanning på grunn av Covid-19-situasjonen, men behandler saker fortløpende og innen en måned etter at de kommer inn til oss. Dersom det vil ta lengre tid, sender vi ut brev med informasjon om saksbehandlingstiden. Det samme gjelder de sakene som NAV Klageinstans tar opp på eget initiativ. 

Særlig om saker før 1. juni 2012

Dersom en sak omhandler perioder både før og etter 1. juni 2012, som er tidspunktet den nye forordningen trådte i kraft, kan vi ikke si når saken vil bli behandlet på nytt. Dette skyldes at rettstilstanden før 1. juni 2012 er uavklart og vi venter på en avklaring fra EFTA-domstolen.  

Hvis du mener du er berørt av EØS- feilen, men ikke har meldt fra, ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.