NAV-enhet

NAV Klageinstans

Klage

Klage

Anke

Ytelse

Periode

Antall

Antall

Antall

Alderspensjon

Uker

10

20

20

Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet)

Uker

12

20

20

Arbeidsavklaringspenger (AAP)1

Uker

10

18

18

Avtalefestet pensjon (AFP)

Uker

10

12

12

Barnebidrag 1

Uker

15

16

-

Barnebidrag - bidragsforskudd

Uker

12

16

-

Barnetrygd

Uker

10

16

16

Bilstønad1

Uker

16

20

20

Dagpenger

Uker

10

14

14

Enslig forsørger - overgangsstønad

Uker

10

18

18

Foreldrepenger og engangsstønad 1

Uker

20

14

14

Gjenlevendepensjon

Uker

12

20

20

Gravferdsstønad

Uker

10

10

10

Grunn- og hjelpestønad

Uker

10

15

15

Hjelpemidler

Uker

12

20

20

Kontantstøtte 1

Uker

15

10

-

Medlemsskap

Uker

12

14

14

Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger

Uker

10

12

12

Supplerende stønad

Uker

10

12

12

Svangerskapspenger 1

Uker

21

12

12

Sykepenger

Uker

10

12

12

Tilleggsstønader 2

Uker

8

30

30

Tiltakspenger

Uker

26

20

-

Uføretrygd

Uker

10

24

24

Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet)

Uker

20

24

24

Yrkesskade - menerstatning og skademelding

Uker

16

24

24

Yrkessykdom - menerstatning og skademelding

Uker

10

24

24

 

1Oppgitt tid er basert på lengste saksbehandlingstid i NAV-enhet. I de fleste tilfeller vil klagen bli behandlet før den angitte tiden.

2 Om det er adgang for å anke til Trygderetten eller ikke, går fram av vedtaket fra NAV Klageinstans.

I NAV- enheter varierer forventet saksbehandlingstid for klage om tilbakekreving mellom 10 og 20 uker. I NAV Klageinstans er forventet saksbehandlingstid for klage- og ankesaker om tilbakekreving den samme som for den ytelsen som er feilutbetalt.

Forventet saksbehandlingstid for klage -og ankesaker som ikke er med i oversikten er 14 uker.

EØS-forordningen og ny behandling av klage- og ankesaker:
Forventet saksbehandlingstid i NAV Klageinstans for ny behandling av klage- og ankesaker som tidligere er avgjort av NAV Klageinstans og Trygderetten med feil tolkning av EØS- forordningen artikkel 21, er 12 uker.