Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser og saksbehandlingstidene vil endre seg. Det er spesielt vanskelig å beregne saksbehandlingstid på dagpenger. Vi prioriterer all kraft på å behandle alle henvendelser, og vil fremover ikke sende brev om forlenget saksbehandlingstid. Vi ber om at du er tålmodig.

 

 

NAV-enhet

NAV Klageinstans

Klage

Klage

Anke

Ytelse

Periode

Antall

Antall

Antall

Alderspensjon

Uker

10

20

20

Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet)

Uker

12

20

20

Arbeidsavklaringspenger (AAP)1

Uker

10

18

18

Avtalefestet pensjon (AFP)

Uker

10

12

12

Barnebidrag 1

Uker

15

16

-

Barnebidrag - bidragsforskudd

Uker

12

16

-

Barnetrygd

Uker

10

16

16

Bilstønad1

Uker

16

20

20

Dagpenger

Uker

10

14

14

Enslig forsørger - overgangsstønad

Uker

10

18

18

Foreldrepenger og engangsstønad 1

Uker

20

14

14

Gjenlevendepensjon

Uker

12

20

20

Gravferdsstønad

Uker

10

10

10

Grunn- og hjelpestønad

Uker

10

15

15

Hjelpemidler

Uker

12

20

20

Kontantstøtte 1

Uker

15

10

-

Medlemsskap

Uker

12

14

14

Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger

Uker

10

12

12

Supplerende stønad

Uker

10

12

12

Svangerskapspenger 1

Uker

21

12

12

Sykepenger

Uker

10

12

12

Tilleggsstønader 2

Uker

8

30

30

Tiltakspenger

Uker

26

20

-

Uføretrygd

Uker

10

24

24

Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet)

Uker

20

24

24

Yrkesskade - menerstatning og skademelding

Uker

16

24

24

Yrkessykdom - menerstatning og skademelding

Uker

10

24

24

 

1Oppgitt tid er basert på lengste saksbehandlingstid i NAV-enhet. I de fleste tilfeller vil klagen bli behandlet før den angitte tiden.

2 Om det er adgang for å anke til Trygderetten eller ikke, går fram av vedtaket fra NAV Klageinstans.

I NAV- enheter varierer forventet saksbehandlingstid for klage om tilbakekreving mellom 10 og 20 uker. I NAV Klageinstans er forventet saksbehandlingstid for klage- og ankesaker om tilbakekreving den samme som for den ytelsen som er feilutbetalt.Forventet saksbehandlingstid for klage -og ankesaker som ikke er med i oversikten er 14 uker.

Når blir EØS-sakene behandlet  i NAV Klageinstans? 

Alle sakene som har ført til urettmessig anmeldelse, domfellelse eller krav om å betale penger tilbake til NAV og tidligere har vært behandlet av NAV Klageinstans eller Trygderetten, blir ferdigbehandlet i løpet av april.
 
De som har henvendt seg til NAV og mener å være berørt fordi de har fått stans, avslag eller avkortning i arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger som følge av opphold i annet EU/EØS-land, behandles fortløpende og innen en måned av NAV Klageinstans dersom de tidligere har vært behandlet i klageinstansen eller Trygderetten. Dersom det vil ta lengre tid, vil de få brev med informasjon om saksbehandlingstiden. Det samme gjelder de sakene som NAV Klageinstans tar opp på eget initiativ.
 
Hvis du mener du er berørt, men ikke har meldt fra, ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.