YtelsePeriodeAntall
Alderspensjon 1+2Måneder0
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Uker8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1Måneder 0
BarnebidragMåneder4
Barnebidrag - bidragsforskuddMåneder1
Barnetrygd - EØS 2Måneder8
Barnetrygd - ordinær etter søknadMåneder3
Barnetrygd - uten søknad 3Måneder1
Barnetrygd - utvidetMåneder 3
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 5Måneder7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 5Måneder6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 5Måneder3
Dagpenger
Dager 21
EngangsstønadUker4
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 6Måneder1,5
Enslig forsørger - overgangsstønadMåneder1,5
Foreldrepenger 4Uker 4
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygdMåneder1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter)Måneder1
GjenlevendepensjonMåneder1
GravferdsstønadUker4
Grunn- og hjelpestønadMåneder3
Hjelpemidler i hjemmetUker 4
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifterUker 3
Kontantstøtte - EØS 2Måneder8
Kontantstøtte - OrdinærMåneder 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse)Måneder3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg)Måneder1
Supplerende stønadMåneder1
Svangerskapspenger 4Uker4
Sykepenger - forlengelseUker2
Sykepenger - førstegangssøknad
Uker 4
Sykepenger - reisetilskuddUker 4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16Uker4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17Uker4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperiodenUker4
TilleggsstønaderUker4
TiltakspengerUker4
UføreMåneder 8
Uføre - barnetillegg og ektefelletilleggMåneder 8
Yrkesskade - menerstatningMåneder 12
Yrkesskade - skademeldingMåneder 2
Yrkessykdom - menerstatningMåneder12
Yrkessykdom - skademeldingMåneder12

 

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5 Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

6 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".